Добре дошли

на страницата на "Столичен автотранспорт" ЕАД 

На основание Решение на Столичен общински съвет № 55 по Протокол № 42 от 09.10.2002 г, с Решение на Софийски градски съд от 06.12.2002 г, акционерното дружество със 66% общинско участие “СКГТ-Автотранспорт”АД се преобразува в Еднолично акционерно дружество “Столичен автотранспорт” ЕАД, със 100 % акции собственост на Столична община. Дружеството е наследник на дългогодишната традиция на градския автобусен транспорт в гр. София, започнала през 1935 год. който от 1950 год. е на директно подчинение на Столична община.

Актуално

 

Във връзка с изпълнението АДБФП №  Д – 34 - 98/ 09.10.2019 г., финансиран по ОПОС 2014 – 2020 г., за изпълнение на проект № BG16M1OP002-5.004-0005 с наименование „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община   чрез доставка на 52 броя нови електрически автобуси и специализирано оборудване за тях”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“., „Столичен автотранспорт” ЕАД организира мероприятия по популяризиране на проекта и прaедставянето на новите 22 бр. електрически автобуси Хайгър на 15 ноември от 11 ч. в АП Малашевци, ул. Резбарска №11. и на новите 30 бр. електрически автобуси Карсан на 16 ноември в АП Земляне също от 11 ч. Бяха показани и изградените площадки с навеси над зарядните станции и бяха раздадени печатни материали с информация за проекта.
                                            

 

Актуално

 

Проект и главна цел: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0270.

 

Проектът цели повишаване квалификацията на 1103 заети в компанията лица, чрез насърчаване на професионалното и кариерно развитие, а едновременно с това ще се стимулира и участието на заетите лица в различни форми на заетост и учене през целия живот.