Добре дошли

на страницата на "Столичен автотранспорт" ЕАД 

На основание Решение на Столичен общински съвет № 55 по Протокол № 42 от 09.10.2002 г, с Решение на Софийски градски съд от 06.12.2002 г, акционерното дружество със 66% общинско участие “СКГТ-Автотранспорт”АД се преобразува в Еднолично акционерно дружество “Столичен автотранспорт” ЕАД, със 100 % акции собственост на Столична община. Дружеството е наследник на дългогодишната традиция на градския автобусен транспорт в гр. София, започнала през 1935 год. който от 1950 год. е на директно подчинение на Столична община.

Актуално

 

Във връзка със съвместното партньорство между Столична община и „Столичен Автотранспорт“ ЕАД по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ се изпълнава проект № BG16М1ОР002-5.004-0005  .
                                            

 

Актуално

 

Проект и главна цел: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0270.

 

Проектът цели повишаване квалификацията на 1103 заети в компанията лица, чрез насърчаване на професионалното и кариерно развитие, а едновременно с това ще се стимулира и участието на заетите лица в различни форми на заетост и учене през целия живот.