(02) 955-40-94
office@sofiabus.bg

Водач на автобус – пълно работно време

„Столичен автотранспорт“ ЕАД, гр.София търси да назначи служители на позицията „Шофьор, автобус“, Код по НКПД: 8331- 2002

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Да притежава свидетелство за управление на МПС от категория D;
2. Да притежава удостоверение за психологическа годност и карта за квалификация на водач на МПС за превоз на пътници, съгласно наредба 41 от 04.08.2008 г. на Министъра на транспорта, ДВ бр.73 от 19.08.2008 г.;
3. Да не е осъждано или поставено под запрещение;
4. Да не е лишавано от правоуправление за употреба на алкохол и тежки ПТП;
5. Готовност за работа на смени, съгласно график;
6. Устойчивост при работа в стресова ситуация;
7. Работа в екип и добри комуникативни умения.

ТРУДОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Да извършва превози с управлявания от него автобус по определен маршрут, съгласно разписанието, като осигурява безопасност на пътниците и останалите участници в движението.

ЗАПЛАЩАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Нетно месечно възнаграждение – от 2400 лв. до 3200 лв., в това число и изброените в т.2 допълнителни възнаграждения.
2. Допълнителни месечни възнаграждения:
– за придобит трудов стаж и професионален опит – 1.1 % на година;
– допълнително материално стимулиране за постигнати резултати от труда – бонуси;

ДРУГИ:

 – Осигурителни вноски за сметка на работодателя за втора категория труд;
– 34 дни платен годишен отпуск;
– Униформено облекло и обувки за летния и зимния сезон;;
– Безплатна карта за пътуване за цялата градска мрежа в гр. София и намаление на месечните карти за пътуване с 50% за член на семейството (съпруг/съпруга);
– Обезщетения при пенсиониране до 10 /десет/ брутни работни заплати в зависимост от положения трудов стаж в дружеството;
– Подсигурен транспорт до работното място по определен маршрут.

Ако нашето предложение отговаря на Вашите професионални цели за развитие, можете да кандидатствате за посочената позиция по имейл или на място в поделенията на посочения по-долу адрес.

С изпращане на Вашата автобиография и всякакви съпътстващи документи, свързани с тази обява за работа, Вие предоставяте съгласието си „Столичен автотранспорт“ ЕАД, ЕИК: 121683408 да обработва Вашите лични данни за целите на разглеждане на кандидатурата Ви за работа.
„Столичен автотранспорт“ ЕАД ще обработва предоставените от Вас лични данни, съобразно изискванията на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Адреси и телефони за контакт:

Поделение „Земляне“
гр. София,  ул. „Житница“ № 21
тел. 02/9557315 – служба „Персонал и администрация“

zemliane.personal@sofiabus.bg

Поделение „Малашевци“

гр. София, ул. „Резбарска” № 11
тел. 02/9450387 – служба „Персонал и администрация“

malashevci.personal@sofiabus.bg

Поделение „Дружба“
гр.София, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Кап. Любен Кондаков“ № 7
тел. 0885130612 – служба „Персонал и администрация“

druzba.personal@sofiabus.bg

Столичен автотранспорт

Европейски социален фонд
Проект и главна цел: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0270.