(02) 955-40-94
office@sofiabus.bg

Автобусен парк

За изпълнение на транспортната задача по обществен превоз на пътници, Дружеството разполага с 660 бр. автобуси – 264 бр. съчленени и 396 бр. единични, от тях 30 бр. нови електрически 6-метрови и 22 бр. 8-метрови.

Структурата на автобусния парк към 31.12.2023 г. по средна възраст и екологични показатели от началото на пускането в експлоатация е, както следва:

Столичен автотранспорт

Европейски социален фонд
Проект и главна цел: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0270.