(02) 955-40-94
office@sofiabus.bg

За компанията

КРАТКА ИСТОРИЯ

„Столична компания за градски транспорт-автотранспорт” ЕАД е създадена в Република България с Решение № 4 на Столичен общински съвет по Протокол № 31 от 28.07.1997 година и в съответствие с Решение № 1 от 19.05.1998 година на Софийски градски съд, чрез отделяне от „Столична компания за градски транспорт” ЕАД. Дружеството поема активите и пасивите на „Столична компания за градски транспорт” ЕАД в частта на предприятия АТ-1 „Земляне”, АТ-2 „Малашевци”, АТ-3 „Дружба”, АТ-4 „Република”, база „Обеля” и почивна станция „Ахтопол”. От 08.12.1998 година е пререгистрирано като самостоятелно Акционерно дружество – „Столична компания за градски транспорт-автотранспорт” АД.

С решение на Софийски градски съд от 02.12.2002 година, Дружеството е пререгистрирано като „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД и вписано като акционерно дружество в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121683408, седалище и адрес на управление гр. София, район Красно село, ул. Житница № 21. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична Община с ЕИК/ПИК 000696327. Предметът на дейност на Дружеството е превоз на пътници с автобуси, техническо обслужване и текущ ремонт, реализация на приходи и контрол, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

 СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ – СЕГА

Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите.

„Столичен Автотранспорт” ЕАД организира, осъществява и отговаря за изпълнението на своите задължения по дългосрочен тристранен договор, сключен между Дружеството, Столична община и „Център за градска мобилност” ЕАД и ежегодно утвърдена икономическа рамка, в която са определени параметрите на транспортната задача. Дружеството организира цялостната си дейност въз основа на проучвания, анализи, прогнози и програми за развитие в съответствие с този договор.

“Столичен Автотранспорт” ЕАД е основно структурно звено от единната система за градски пътнически транспорт в София и осъществява превоз на пътници по регулярни градски и крайградски линии за обществен пътнически превоз, специализирани и случайни превози на пътници, както и допълнителни пътнически превози, свързани със социални, атрактивни и представителни ангажименти на Столична община, по решение на Столичен общински съвет. При аварии и/или ремонти в Електротранспорта и Метрополитен, по разпореждане на Столична община и „Център за градска мобилност” ЕАД, Дружеството извършва превоз по заместващи линии, както и превоз на пътници на БДЖ на територията на Столична община и Софийското поле, по предварителна заявка или трансбордиране при аварии. Това определя „Столичен Автотранспорт” ЕАД като гарант за изпълнение на транспортната задача на Столична община.

С устройствен правилник е уредено устройството, дейността и вътрешното управление. Дружеството извършва дейността си чрез три организационно и производствено обособени поделения в югозападната част на Столицата – „Земляне”, в североизточната част – „Малашевци”, и в югоизточната част – „Дружба”.

В “Столичен автотранспорт” ЕАД от 2008 г. е въведена Система за управление на качеството /СУК/, сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2000, а от 2009 г. по ISO 9001:2008 с обхват „Обществен превоз на пътници, периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС ІІІ категория и сервизни услуги на ППС”. В резултат от непрекъснато подобряване на системата за управление и съгласно изискванията на договора за обществен превоз на пътници, от 2013 г. дружеството е сертифицирано и по стандарт EN 13816 : 2002 с обхват „Обществен превоз на пътници” и по ISO 9001:2015 с обхват „Обществен превоз на пътници, периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС ІІІ категория и сервизни услуги на ППС”. Във връзка с успешно преминат извънреден одит, от 6 юли 2020 г. е разширен сертифицирания обхват на дейности във връзка с безопасността на движение със сертификат EN 39001: 2002.

„Столичен автотранспорт“ ЕАД е член на UITP – Международна асоциация за обществен транспорт – Брюксел.

Столичен автотранспорт

Европейски социален фонд
Проект и главна цел: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0270.