(02) 955-40-94
office@sofiabus.bg

Обучение за придобиване на категория „Д”

„Столичен автотранспорт“ ЕАД, гр.София предлага обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС категория „Д” на кандидати за заемане на длъжността „Шофьор, автобус”, Код по НКПД: 8331- 2002.

„Столичен автотранспорт” ЕАД осигурява:
1. Обучение за категория „Д”;
2. Провеждане на изпит по теория и управление;
3. Психологическо изследване и издаване на УПГ;
4. Курс за професионална компетентност, съгласно Наредба № 41 на на МТИТС – начално обучение и изпит /тест/;
„Столичен автотранспорт” ЕАД обезпечава за своя сметка разходите по обучението и първоначалното явяване на изпитите на водачите и предлага сключване на договор с обучаемите за длъжността „Шофьор, автобус” за срок най-малко три години, след като той завърши обучението си и придобие правоспособност да управлява МПС, категория „Д”.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Да притежават свидетелство за управление на МПС от категория „С” минимум 2 години от датата на издаване на свидетелството;
  2. Да имат завършено образование основно или средно;
  3. Да не са лишавани от правоуправление за тежки ПТП и алкохол;
  4. Да нямат отнети точки от влезли в сила Наказателни постановления;
  5. Да не са осъждани или поставени под запрещение.ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
 2. Автобиография – Europass формат;
  2. Диплома за завършено образование;Ако нашето предложение отговаря на Вашите професионални цели за развитие, можете да кандидатствате по имейл или на място в поделенията на посочения по-долу адрес.С изпращане на Вашата автобиография и всякакви съпътстващи документи, свързани с тази обява за работа, Вие предоставяте съгласието си „Столичен автотранспорт“ ЕАД, ЕИК: 121683408 да обработва Вашите лични данни за целите на разглеждане на кандидатурата Ви за работа.
  „Столичен автотранспорт“ ЕАД ще обработва предоставените от Вас лични данни, съобразно изискванията на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

  Адреси и телефони за контакт:

   

Поделение „Земляне“
гр. София,  ул. „Житница“ № 21
тел. 02/9557315 – служба „Персонал и администрация“

zemliane.personal@sofiabus.bg

Поделение „Малашевци“

гр. София, ул. „Резбарска” № 11
тел. 02/9450387 – служба „Персонал и администрация“

malashevci.personal@sofiabus.bg

Поделение „Дружба“
гр.София, ул. „Кап. Любен Кондаков“ № 7
тел. 0885130612 – служба „Персонал и администрация“

druzba.personal@sofiabus.bg

Столичен автотранспорт

Европейски социален фонд
Проект и главна цел: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0270.