(02) 955-40-94
office@sofiabus.bg

Политики за поверителност

НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
 
Кои сме ние?
 
„Столичен Автотранспорт“ ЕАД, ЕИК 121683408, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Красно село, ул. Житница 21, представлявано от Слав Йорданов Монов – Изпълнителен директор, тел.: +359 2 955 90 20, и-мейл адрес: office@sofiabus.bg и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.
Как да се свържете с нас?
Адрес: гр. София, р-н Красно село, ул. Житница 21, тел. +359 2 955 40 94, и-мейл адрес: office@sofiabus.bg
Как да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на личните данни?
Адрес: гр. София, р-н Красно село, ул. Житница 21
Тел.: +359 2 955 41 62
E-mail: dpo@sofiabus.bg
„Столичен Автотранспорт“ ЕАД уважава поверителността на личните Ви данни.
Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на нашата уеб-страница, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.
Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративната ни политика.
Какво представлява Политиката за поверителност?
Тази политика за поверителност има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „Столичен Автотранспорт“ ЕАД (наричано оттук нататък „Столичен Автотранспорт“) включително:
–          Какви лични данни събираме за Вас?
–          Каква е целта на тяхното събиране?
–          За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
–          С кого споделяме Вашите лични данни?
–          Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за сигурност?
–          Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата уеб-страница по-добър?
–          Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
С тази Политика за поверителност Столичен Автотранспорт декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.
 
Какво са лични данни?
Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.
 
Какви лични данни събира Столичен Автотранспорт за Вас ?
За да Ви предостави ефективен достъп до нашите услуги, Столичен Автотранспорт събира следната информация за Вас:
–          Име, фамилия, телефон, електронна поща, населено място, адрес, данни за банкова сметка, абонатен номер и др.;
–          Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница – IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата;
–          Бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви.
На какво основание Столичен Автотранспорт обработва личните Ви данни ?
Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.
Столичен Автотранспорт събира личните данни Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги – на договорно основание.
Столичен Автотранспорт събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването.
Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при посещение на място в наш офис.
Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като посетите някой от нашите офиси.
С изпращане на запитвания, жалби и др. по електронен път или на хартиен носител Вие предоставяте своето изрично съгласие Столичен Автотранспорт да обработва Вашите лични данни за целите на обработка на Вашето запитване, жалба и др.
 
Столичен Автотранспорт обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.
Столичен Автотранспорт може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.
 
Столичен Автотранспорт обработва лични данни и в случай на изпратени запитвания, жалби и др. по електронен път или на хартиен носител.
За какви цели събираме Вашите лични данни?
 
Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:
–          За да Ви предоставим услугите, предлагани от Столичен Автотранспорт;
–          За да Ви осигурим достъп до нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;
–          За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки.
В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата, към която имате интерес.
По какъв начин обработваме личните Ви данни?
За да предостави услуги, Столичен Автотранспорт обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата, икономическа, социална и семейна идентичност по следните начини:
– чрез попълване от Ваша страна на заявления, формуляри и декларации, които са Ви предоставяни от служители на Столичен Автотранспорт.Формулярите се предоставят и попълват в Офисите ни, в случай че отправите искане за предоставяне на услуги;
– чрез посещение на уеб портала за използване на услугите чрез уеб-страницата ни;
– при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;
– чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб порталите на Столичен Автотранспорт;
– чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (биксвитки), операционна система и тип браузър.
Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни, преди да ги унищожим?
В зависимост от основанието на което обработване личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен.
Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас, както и се унищожават хартиените досиета, съдържащи личните Ви данни.
На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?
 
Столичен Автотранспорт се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.
За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно Столичен Автотранспорт да разкрие личните Ви данни на следните лица:
– Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб-страница;
– „Център за градска мобилност“ ЕАД и Столична Община.
Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни ?
Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:
–          По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
–          По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.
Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.
Използване на „бисквитки“
Общи положения
„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницата ни. В случай, че имате достъп до тази уеб-страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на „бисквитките“ на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на „бисквитките“ ни позволява да проектираме нашата уеб-страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й.
Деактивиране и изтриване на „бисквитки“
Браузърът Ви позволява да изтриете всички „бисквитки“ по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. Това може да доведе до това отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.
Общ преглед на бисквитките, използвани от нас
В този раздел можете да намерите общ преглед на „бисквитките“, които използваме.
Абсолютно необходими бисквитки
Определени „бисквитки“ са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите услуги чрез уеб-страницата. Тази категория включва, напр.:
– „Бисквитки“, които идентифицират или удостоверяват нашите потребители;
– „Бисквитки“, които временно съхраняват определени потребителски данни (например съдържание на онлайн формуляр);
– „Бисквитки“, които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. настройки за търсене или настройки за език);
– „Бисквитки“, които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.
Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
При спазване на българското и европейското законодателство, включителноРегламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни – GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:
–          Правото на достъп до личните данни, които Столичен Автотранспорт обработва за Вас и да получите копие от тях;
–          Право да искате от Столичен Автотранспорт коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на dpo@sofiabus.bg;
–          Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
–          Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни отdpo@sofiabus.bg, в случай че са налице условията за това.
–          Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите услуги;
–          Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като влезнете в личния си профил на нашата уеб-страница и премахнете отметката, касаеща предоставянето на лични данни на трети лица;
–          Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на: dpo@sofiabus.bg;
–          Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
–          Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;
Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.
Какво значи всяко от горните права?
 
·         Право на достъп до личните данни.
Това право дава възможност на субекта на данните да получи информация дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация: a) целите на обработването; б) съответните категории лични данни;
в) получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации; г) когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок; д) съществуването на право да се изиска от Администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване; е) правото на жалба до КЗЛД; ж) когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник; з) съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането.
·         Право на коригиране и изтриване („правото да бъдеш забравен“)
Субектът на данни има право да поиска от Администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.
Субектът на данни има правото да поиска от Администратора изтриване на свързаните с него лични данни, а Администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания: a) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; б) субектът на данните е оттеглил своето съгласие, на което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; в) субектът на данните възразява срещу обработването и не са налице законни основания за това обработване, които да имат преимущество; г) личните данни са били обработвани незаконосъобразно; д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора; е) личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
·         Право на възражение
Субектът на данни има право на възражение срещу обработването на негови лични данни, включително когато личните данни се обработват за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официално правомощие, предоставено на Администратора, или по съображения, свързани със легитимните интереси на Администратора или на трета страна.
Право на възражение е налице и при обработка на лични данни за целите на директния маркетинг и профилиране.
·         Право на преносимост
Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато:
a) обработването е основано на съгласие или в изпълнение на договорно задължение; и б) обработването се извършва по автоматизиран начин.
·         Право на жалба или молба до Комисия за защита на личните данни
Субектът на данните има право да сезира Комисията за защита на личните данни.
При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на Администратора по административен или съдебен ред. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за защита на лични данни за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда в тази връзка.
 
Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?
 
С оглед предоставяне на услуги от наша страна, както и встъпването в договорни правоотношения, ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме ги и с оглед изпълнение на законови задължения.
В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, Столичен Автотранспорт няма да бъде в състояние да предостави своите услуги, респективно да сключи договор/да продължи изпълнението по сключен вече договор.
Промени в Политиките за сигурност – (уведомлението за поверителност)
Най-актуалната Политика за поверителност можете да откриете на нашата уеб страница.
Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни като поставим съобщения в офисите и на уеб портала на Столичен Автотранспорт.
Тези политики за поверителност са приети от Столичен Автотранспорт и са в сила от юни 2018 г.
Политики за поверителност
Столичен автотранспорт

Европейски социален фонд
Проект и главна цел: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0270.