(02) 955-40-94
office@sofiabus.bg

Контакти

„Столичен автотранспорт“ ЕАД

София 1612, ул. „Житница“ № 21
тел.:(02) 955-40-94, тел./факс:(02) 955-90-20
e-mail: office@sofiabus.bg

Поделение „Земляне“

София 1612, ул. „Житница“ № 21
тел.: (02) 955-75-50, факс: (02) 855-60-33

Поделение „Малашевци“

ул. „Резбарска“ № 11
тел.: (02) 945-50-23, факс: (02) 847-96-47

Поделение „Дружба“

ул. „Капитан Любен Кондаков“ № 7
тел.: (02) 973-22-82, факс: (02) 973-25-53

Длъжностно лице по защита на данните

Валентина Янкова
Електронна поща: dpo@sofiabus.bg
Телефон: +359 2 955 41 62

 
Столичен автотранспорт

Европейски социален фонд
Проект и главна цел: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0270.