(02) 955-40-94
office@sofiabus.bg

Нормативна уредба

НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

 

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Приета с Решение № 178 по Протокол № 51 от 5.04.2018 г., в сила от деня на разгласяването й чрез обявяване на сайта на Столичния общински съвет, доп. – Решение № 490 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., изм. и доп. – Решение № 76 по Протокол № 28 от 11.02.2021 г., в сила от 1.05.2021 г., изм. и доп. – Решение № 132 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г., в сила от 26.03.2021 г., изм. и доп. – Решение № 400 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г., в сила от 30.07.2021 г., изм. и доп. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г., изм. и доп. – Решение № 118 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г., изм. и доп. – Решение № 119 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г., в сила от 24.02.2023 г., доп. – Решение № 120 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г., в сила от 1.02.2023 г., изм. – Решение № 319 по Протокол № 77 от 25.05.2023 г., в сила от 1.06.2023 г., изм. – Решение № 7806 от 13.07.2023 г. на ВАС по адм. д. № 1230/2023 г., с което се оставя в сила Решение № 512 от 31.01.2022 г. на АдмС – София по адм. д. № 4552/2018 г.

РЕШЕНИЕ № 178 по Протокол № 51

на Столичния общински съвет от 5.04.2018 година

За приемане на нова Наредба за реда и условията за пътуване с обществен градски транспорт на територията на Столична община.

Мотиви:

 • Подобряване на качеството на услугите, предлагани от обществения градски транспорт, чрез подобряване на нормативната уредба, касаеща толкова широк кръг обществени отношения;
 • Предстоящото въвеждане на електронна система за таксуване на пътниците в обществения транспорт и необходимостта от осигуряване на правна рамка за реализацията на иновативни начини на закупуване и заплащане на превозни документи са сред основните причини, налагащи не изменение на действащата, а приемане на изцяло нова наредба;
 • Предприетите от Столичен общински съвет и Столична община мерки за борба със замърсяването на атмосферния въздух са други важни причини, налагащи изменения в нормативната уредба, а именно подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на общината посредством въвеждане на стимули като преференциални цени на еднодневни абонаментни карти – т. нар. „зелен билет“; осигуряване на право на преференциално паркиране в паркингите към метростанциите с този превозен документ и др., както и най-крайната мярка, приложима в изключителни случаи – въвеждането на безплатен градски транспорт;
 • Уреждане изрично на възможност за въвеждане на нощен градски транспорт и издаване на превозен документ за такива линии;
 • Изменения в законовата уредба, касаеща контрола по редовността на пътниците;
 • Повишаване на качеството и удобството на услугите на масовия градски транспорт чрез либерализация на изискванията за пътуване с ръчен багаж – посредством премахването на ограниченията за неговите размери;
 • Увеличаване на броя на пътниците, не само поради изграждането на новите метростанции и трасета за метро, но и чрез въвеждането на редица облекчения за гражданите като правото на преференциално паркиране на повече подземни паркинги, включително и чрез изменение на изискванията в наредбата за ползване на обществения транспорт от водачите на автомобилите, пътуващи с градски транспорт.
 • В настоящият проект на Наредба, касаещ широк кръг обществени отношения, се прави подробна обосновка и се аргументират ясно и публично финансовите принципи на ценообразуването на всички превозни документи за пътуване с градски транспорт.
 • Повишаване на правната култура на гражданите, както и сигурността на работещите в системата на градския транспорт контрольори по редовността на пътниците, предвид изричното нормативно установяване на правомощията на кмета да делегира контролните си функции на длъжностни лица, вкл. служители на „ЦГМ“ ЕАД – в съответствие с измененията в Закона за автомобилните превози.
 • Нормативно обезпечаване на реализацията на проекти на Столична община и общинските дружества за модернизация на обществения превоз на пътници
 • Приемането на наредбата е продиктувано от нуждата от преодоляване на несъвършенства в действащата уредба, подобряване на юридическата техника и структурата на основополагащия нормативен акт, регулиращ услугите, предоставяни от Столична община, както и осъвременяване на нормативната уредба и нейното усъвършенстване, както и други мотиви, подробно описани в доклад № СОА18-ВК66-1370/22.02.2018 година.

На основание чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 25 и т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 4 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 17, ал. 5, чл. 36, ал. 4 и ал. 5, чл. 91, ал. 11 и 12, чл. 92, ал. 1 и 2, и чл. 101, т. 1 от Закона за автомобилните превози, както и на основание чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

 1. Приема Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община, представляваща Приложение № 1 към настоящото решение.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 05.04.2018 г., Протокол № 51, точка 4 от дневния ред, по доклади № СОА18-ВК66-13 70/22.02.2018 г. допълнение № СОА18-ВК66-1370/2/06.03.2018 г. и № СОА18-ВК66-1370/5/26.03.2018 г., и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЪТУВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

Глава I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

 

Чл. 1. (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Настоящата наредба определя правилата, условията и цените за пътуване с превозните средства на обществения градски транспорт на територията на Столична община (трамваен, тролейбусен, автобусен транспорт и метро), както и обхвата на услугата „Паркирай и пътувай“.

 

Чл. 2. Правилата за пътуване определят правата и задълженията на пътниците, пътуващи по основните градски линии от общинската транспортна схема.

 

Чл. 3. Наредбата урежда и реда за ползване правото на определени категории пътници на преференциално пътуване и начина на компенсиране на превозните документи за преференциални пътувания.

 

Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) „Център за градска мобилност“ ЕАД на основание договор със Столична община осъществява: реализация на приходите; контрол по редовността на пътниците; организация, управление, контрол, отчитане и окачествяване на пътническите превози по обществения градски транспорт като интегриран превозен процес, възложени от Столична община на транспортните оператори и се разплаща с тях при спазване на параметрите на икономическата рамка.

(2) (Нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) „Център за градска мобилност“ ЕАД поддържа и управлява интегрирана автоматизирана система за електронно таксуване и видеонаблюдение в градския транспорт в Столична община.

 

Чл. 5. (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Настоящите разпоредби са задължителни за пътниците, водачите на превозни средства по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на Столична община, контрольорите по редовността на пътниците, издателя и търговците на превозни документи.

 

Глава II.
ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ. УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ.

 

Чл. 6. (Предишен текст на чл. 6, ал. 1, изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г., отм. – Решение № 7806 от 13.07.2023 г. на ВАС по адм. д. № 1230/2023 г., с което се оставя в сила Решение № 512 от 31.01.2022 г. на АдмС – София по адм. д. № 4552/2018 г., промяната е отразена на 11.01.2024 г.) Превозните документи за пътуване с превозните средства за обществен градски транспорт са описани в тази наредба, а техният вид, цена, носител и намаление от редовна тарифа, са посочени в Приложение № 1 към наредбата.

 

Чл. 7. (1) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Краткосрочните превозни документи могат да бъдат на хартиен (ценен образец или фискален документ) или електронен носител.

(2) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Краткосрочните превозни документи на хартиен носител са билети за еднократно пътуване без прекачване и карти за многократни пътувания при условията на наредбата.

(3) (Нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Краткосрочните превозни документи на хартиен носител – ценен образец, се отпечатват съгласно Наредбата за условията и реда за отпечатване на ценни книжа (приета с ПМС № 289 от 30.11.1994 г.). Краткосрочните превозни документи – ценен образец, продавани на каса или на автомат подлежат на задължителна активация при продажба.

(4) (Нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Превозни документи на хартиен носител – фискален документ, се издават от устройства за отпечатване на хартиени превозни документи или от автоматите за продажба на превозни документи, управлявани от издателя на превозни документи при условия, определени в настоящата наредба, като същите са документ, доказващ продажбата им, съгласно фискалната нормативна уредба.

(5) (Нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Краткосрочните превозни документи на електронен носител са билети, позволяващи прекачване и карти за многократни пътувания в съответния срок на валидност и условията на наредбата.

 

Чл. 8. (Предишен текст на чл. 8, ал. 1, изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Дългосрочните превозни документи се издават по редовна тарифа само на електронен носител (персонализиран или неперсонализиран) и по преференциална тарифа (персонализиран) на електронен носител и/или на хартиен носител – ценен образец, отпечатани по съответния нормативно установен ред и при условията на тази наредба.

 

Чл. 9. (1) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Превоз на пътници с обществения градски транспорт се извършва срещу редовен превозен документ.

(2) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Всеки редовен превозен документ се счита за договор между превозвача и пътника за съответното пътуване.

 

Чл. 10. (Отм. – Решение № 7806 от 13.07.2023 г. на ВАС по адм. д. № 1230/2023 г., с което се оставя в сила Решение № 512 от 31.01.2022 г. на АдмС – София по адм. д. № 4552/2018 г., промяната е отразена на 11.01.2024 г.) (1) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Пътник с редовен превозен документ е застрахован по застраховка „Злополука на пътниците“ в обществения градски транспорт.

(2) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) В случай на застрахователно събитие пътникът уведомява превозвача или застрахователното дружество, с което превозвача има сключен застрахователен договор по застраховка „Злополука на пътниците в обществения градски транспорт“.

(3) (Отм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.)

(4) (Отм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.)

(5) (Отм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.)

(6) (Отм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.)

(7) (Нова – Решение № 400 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г., в сила от 30.07.2021 г., отм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.)

 

Чл. 11. (1) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г., изм. – Решение № 118 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г.) Краткосрочният превозен документ по т. 1.1 от Приложение № 1, както и този по т.1.2 на хартиен носител – ценен образец и на PAYG носител, е редовен:

 1. след валидация от пътника в наземно превозно средство, веднага след качване, на най-близко разположените валидатори, или по метод, въведен и одобрен от „Център за градска мобилност“ ЕАД;
 2. след валидация от пътника на валидаторите, разположени на бариерите за вход към платената зона на метростанцията;
 3. без допълнително валидиране (валидира се в момента на отпечатването му) за превозен документ „билет за еднократно пътуване“, продаван от водача, на хартиен носител – фискален документ.

(2) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Всички превозни документи са редовни, ако отговарят на изискванията на ал. 1 и/или са в срока си на използване, както и ако отговарят на условията според вида на превозния документ съгласно наредбата.

(3) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Билет за еднократно пътуване без право на прекачване, издаван от водач на хартиен носител – фискален документ, се валидира в момента на отпечатването му, като е валиден само за времето на пътуване в превозното средство, линията и посоката на пътуване. Билетът съдържа информация за час и дата на отпечатване, цена и системен уникален идентификационен номер.

(4) (Нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Билетът за еднократно пътуване без право на прекачване, издаван от каса или автомат на територията на метростанция следва да бъде използван до 60 минути от момента на издаването му за вход за конкретната метростанция. Билетът съдържа информация за час и дата на отпечатване, данни за метростанцията, дата и часа на най-късното възможно преминаване през бариера/входен турникет на метростанцията, цена и системен уникален идентификационен номер.

(5) (Нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Нощна карта се издава само за пътуване по определените нощни градски линии от общинската транспортна схема в съответни времеви интервали от денонощието, изрично определени от компетентните органи съобразно изискванията на действащото законодателство и е редовен превозен документ след валидирането й при първо използване за пътуване. Нощната карта, издадена на PAYG носител, е превозен документ само за един пътник, ползващ един и същ PAYG носител след първата валидация, който се издава автоматично без предварителна регистрация и е валиден за всяко следващо пътуване до изтичане на съответните времеви интервали от денонощието.

(6) (Нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Билетът за еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците се продава и валидира от контрольора по редовността на пътниците на „Център за градска мобилност“ ЕАД. Билетът е редовен превозен документ като е валиден само за времето за пътуване в превозното средство, линията и посоката на пътуване, при което е установено, че съответен пътник е без или с нередовен превозен документ.

(7) (Нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Билет 30 плюс е краткосрочен превозен документ на електронен носител или PAYG, при условията на тази наредба, за пътуване с прекачвания, позволяващ неограничен брой прекачвания в рамките на 30 минути след неговата първоначална валидация. Последната извършена валидация в рамките на 30 минути предоставя възможност пътникът да завърши своето валидирано пътуване без ограничение във времето, до края на маршрута. Билетът не може да се комбинира на един и същ електронен носител с билет 60 плюс. Билетът се отнася за преносителя му и важи само за един пътник.

(8) (Нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г., изм. – Решение № 119 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г., в сила от 24.02.2023 г.) Билет 60 плюс е краткосрочен превозен документ на електронен или PAYG носител, при условията на тази наредба, за пътуване с прекачвания, позволяващ неограничен брой прекачвания в рамките на 60 минути след неговата първоначална валидация. Последната извършена валидация в рамките на 60 минути предоставя възможност пътникът да завърши своето валидирано пътуване без ограничение във времето, до края на маршрута. Билетът не може да се комбинира на един и същ електронен носител с билет 30 плюс. Билетът се отнася за преносителя му и важи само за един пътник.

(9) (Нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г., изм. – Решение № 119 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г., в сила от 24.02.2023 г.) Дневна карта с агрегация е превозен документ, валиден само за един пътник, ползващ един и същ PAYG носител до 24:00 ч. на съответния календарен ден. Превозният документ се издава автоматично без предварителна регистрация при пътувания и успешни валидации на носителя, осъществени след таксувани 2 билета 30 плюс със същия носител и е валидна за всяко следващо пътуване, регистрирано с успешна валидация в рамките на календарния ден, при условията на настоящата наредба. При пътуване по допълнителни автобусни линии, допълващи основните автобусни линии с цел осигуряване на връзки до основни линии във вътрешноградския транспорт, включително метрото, таксуваният билет 60 плюс влиза в сумата за дневна агрегация без да увеличава цената на Дневната карта с агрегация. Дневната карта с агрегация не предоставя възможност за пътуване с нощния транспорт.

(10) (Нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г., изм. – Решение № 119 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г., в сила от 24.02.2023 г.) 24-часова карта, вкл. нощен транспорт и транспорт по допълнителни автобусни линии, допълващи основните автобусни линии с цел осигуряване на връзки до основни линии във вътрешноградския транспорт, включително метрото, е превозен документ на електронен носител, валиден за неограничен брой пътувания за период от 24 часа, считано от съответния час и ден на закупуване.

(11) (Нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г., изм. – Решение № 119 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г., в сила от 24.02.2023 г.) 72-часова карта, вкл. нощен транспорт и транспорт по допълнителни автобусни линии, допълващи основните автобусни линии с цел осигуряване на връзки до основни линии във вътрешноградския транспорт, включително метрото, е превозен документ на електронен носител, валиден за неограничен брой пътувания за период от 72 часа, считано от съответния час и ден на закупуване.

(12) (Нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г., изм. – Решение № 119 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г., в сила от 24.02.2023 г.) „Карта за календарна седмица с агрегация“ е превозен документ, валиден само за един пътник, ползващ един и същ PAYG носител за период от 00:00 ч. в понеделник до 24 ч. в неделя на съответната календарна седмица. Превозният документ се издава автоматично без предварителна регистрация при пътувания и успешни валидации на носителя, при таксуване на пет броя поредни “Дневни карти с агрегация”, първата от които е в понеделник, със същия носител и е валидна за всяко следващо пътуване, регистрирано с успешна валидация в рамките на календарната седмица, при условията на настоящата наредба. Карта за календарна седмица с агрегация предоставя възможност за пътуване по допълнителни автобусни линии, допълващи основните автобусни линии с цел осигуряване на връзки до основни линии във вътрешноградския транспорт, включително метрото. Карта за календарна седмица с агрегация не предоставя възможност за пътуване с нощния транспорт.

(13) (Нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Еднодневна карта – Зелен билет е превозен документ за всички линии на обществения градски транспорт на територията на Столична община и се издава при условията на чл. 20, ал. 3.

(14) (Нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Карта София е превозен документ на електронен носител, валиден за неограничен брой пътувания за период от 72 часа, считано от съответния час и ден на първа успешна валидация и предоставящ отстъпки на ползвателя в туристически и търговски обекти на територията на Столична община, публикувани на интернет страницата на „Център за градска мобилност“ ЕАД.

(15) (Нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г., изм. – Решение № 119 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г., в сила от 24.02.2023 г.) Пътуване в превозните средства с маршрут по допълнителни автобусни линии, допълващи основните автобусни линии с цел осигуряване на връзки до основни линии във вътрешноградския транспорт, включително метрото, се осъществява с краткосрочни превозни документи по ал.3, ал.6-14 и дългосрочни превозни документи – месечна карта за всички линии и годишна карта за всички линии.

(16) (Нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г., изм. – Решение № 119 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г., в сила от 24.02.2023 г.) Превоз на пътници по допълнителни автобусни линии, допълващи основните автобусни линии с цел осигуряване на връзки до основни линии във вътрешноградския транспорт, включително метрото, е транспортна услуга, която може да се осъществява по предварителна заявка на желаното местоположение на тръгване и пристигане или по предварително зададен маршрут на движение, в рамките на територията, покрита от услугата.

(17) (Нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г., отм. – Решение № 118 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г.)

(18) (Нова – Решение № 119 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г., в сила от 24.02.2023 г.) Дългосрочен превозен документ за една линия е редовен превозен документ при пътуване в съответствие с маршрутните линии и периода на валидност.

(19) (Нова – Решение № 119 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г., в сила от 24.02.2023 г.) С дългосрочен превозен документ, издаден за определена линия, може да се пътува с всички превозни средства само в участъците на линиите, в които маршрутите им съвпадат, както и при временна организация на движението по заместващите линии.

 

Чл. 12. (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Нередовни са превозните документи, които не съответстват на изискванията по чл. 11, както и:

 1. Персонализиран превозен документ, издаден на лице, различно от ползвателя;
 2. подправен превозен документ;
 3. персонализиран превозен документ, непридружен от документ за самоличност.

 

Чл. 13. (1) Пътуващите с редовен превозен документ имат право да превозват в превозните средства на обществения градски транспорт:

 1. безплатно два броя ръчен багаж.
 2. безплатно – детска количка с дете или количка, която се ползва от лице с увреждания.
 3. (изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г., отм. – Решение № 7806 от 13.07.2023 г. на ВАС по адм. д. № 1230/2023 г., с което се оставя в сила Решение № 512 от 31.01.2022 г. на АдмС – София по адм. д. № 4552/2018 г., промяната е отразена на 11.01.2024 г.) количка без дете или без лице с увреждания се таксува с допълнително закупен някой от следните видове превозни документи: билет 30 плюс, билет 60 плюс, билет за еднократно пътуване за системата на метро, билет за еднократно пътуване, продаван от водач.
 4. (изм. – Решение № 76 по Протокол № 28 от 11.02.2021 г., в сила от 1.05.2021 г.) безплатно – велосипед на обозначените и технически обезопасени места в пътническия салон на превозното средство, когато не го замърсява и не отнема предимство на пътуващите при условията на т. 2, в следните случаи:

а) в последния вагон на метровлак в метрото в делнични дни до 07.00 и след 20.00 часа, а в почивни и празнични дни – целодневно;

б) до 2 броя велосипеди в превозно средство по автобусни линии, чиито маршрути продължават извън Околовръстен път, в делнични дни до 6.30 и след 20.00 часа, а в почивни и празнични дни – целодневно;

 1. (изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) домашен любимец, ако не създава опасност от причиняване на травма, увреждане и съответно не представлява заплаха за останалите пътници и не се поставя на седалките на превозното средство:

а) безплатно – котка, куче или друг малък бозайник, поставен в подходяща кутия или клетка;

б) (отм. – Решение № 7806 от 13.07.2023 г. на ВАС по адм. д. № 1230/2023 г., с което се оставя в сила Решение № 512 от 31.01.2022 г. на АдмС – София по адм. д. № 4552/2018 г., промяната е отразена на 11.01.2024 г.) куче, регистрирано съгласно изискванията на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци (кучета и котки) на територията на Столична община, при следните условия:

– с редовен превозен документ за домашния любимец – с допълнително закупен някой от следните видове превозни документи: билет 30 плюс, билет 60 плюс, билет за еднократно пътуване за системата на метро, билет за еднократно пътуване, продаван от водач;

– собственикът да носи със себе си регистрационните документи на кучето;

– да го води на къс, неразтеглив повод и с намордник, или в подходящ транспортен кафез. От намордник при пътуване в обществения транспорт са освободени кучета – водачи на незрящи хора и кучета в обучение като водачи;

 1. (изм. – Решение № 76 по Протокол № 28 от 11.02.2021 г., в сила от 1.05.2021 г.) безплатно – ски с щеки поставени в „ски сак“, сноуборд, скейтборд, сноуборд шейна, индивидуално електрическо превозно средство с не повече от две колела в сгънато състояние или детски велосипед с помощни колела при условие, че не създават неудобство на другите пътници;
 2. (изм. – Решение № 76 по Протокол № 28 от 11.02.2021 г., в сила от 1.05.2021 г.) безплатно – велосипед, превозван на велобагажник или в багажно отделение в автобус, трамвай, тролейбус или електробус, само когато са оборудвани за целта и не се замърсява превозното средство. Качването и свалянето на велосипеда се извършва на първа и последна спирка от маршрута.

(2) Отговорността за превозвания багаж, домашен любимец или спортни пособия, както и за хигиената във връзка с превоза им, се носи от пътника.

 

Чл. 14. (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) В обществения градски транспорт на територията на Столична община пътуват безплатно полицейски кучета и кучета – водачи на незрящи хора. Кучета в обучение като водачи на незрящи хора, както и техния обучител, пътуват с превозен документ, издаден от „Център за градска мобилност“ ЕАД, след представяне на списък, удостоверяващ статута му от Столична община.

 

Чл. 15. (1) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Водач на МПС има право да ползва услугата „Паркирай и пътувай“ в буферните паркинги, изградени при съответните метростанции, в съответствие с Приложение № 2 от настоящата наредба и при кумулативното наличие на следните взаимосвързани условия:

 1. (изм. и доп. – Решение № 118 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г.) Да осъществи минимум две валидирани пътувания с обществения градски транспорт – отиване и връщане, през интервал не по-малко от 60 минути и не повече от 24 часа, като след преминаване на автомобила през входната бариера в паркинга първото пътуване започне не по-късно от 30 минути за метро или 45 минути за наземен транспорт.
 2. Да напусне паркинга в рамките на 60 минути от последната си валидация в обществения градски транспорт.

(2) (Нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) При неспазване на условията посочени в ал. 1, паркирането на МПС в паркинга се таксува почасово.

(3) (Предишна ал. 2 – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Контролът на паркиране в паркингите при метростанциите се осъществява от „Център за градска мобилност“ ЕАД по ред и условия, определени със Заповед на кмета.

(4) (Нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) При наличие на основание, съгласно „Механизъм с оперативни мерки за намаляване на замърсяването на въздуха на територията на Столична община“, с изрична заповед на кмета на Столична община може да се въвежда режим на безплатно паркиране на МПС в паркингите от услугата „Паркирай и пътувай“. Заповедта се изпраща на „Център за градска мобилност“ ЕАД и подлежи на незабавно изпълнение.

 

Чл. 16. (1) Във всяко превозно средство са определени места, специално маркирани с нагледни схеми за следните категории пътници:

 1. майки с бебета и деца до 3 годишна възраст, както и бременни жени;
 2. възрастни хора;
 3. хора с увреждания.

(2) Пътник, заел място за пътник по ал. 1, е задължен да го преотстъпи на лицето от съответната категория.

 

Чл. 17. „Център за градска мобилност“ ЕАД предоставя информация на пътниците за условията и реда на пътуване, разписанията на превозните средства и тарифата за превоз чрез:

– интернет страницата на дружеството;

– брошури и информационни материали;

– спиркови знаци;

– информационни кампании.

 

Чл. 18. (1) (Изм. и доп. – Решение № 118 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г.) При пътуване с превозните средства на обществения градски транспорт пътниците са длъжни да валидират превозните си документи, да спазват разпоредбите на настоящата наредба, както и:

 1. да притежават редовен превозен документ при превоза и при слизането си в района на спирката на наземния транспорт или в платената зона на метрото;
 2. да предоставят превозния си документ на контролните органи за проверка, а пътуващите с персонализирани електронни карти да показват документ за самоличност при поискване;
 3. (изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г., отм. – Решение № 7806 от 13.07.2023 г. на ВАС по адм. д. № 1230/2023 г., с което се оставя в сила Решение № 512 от 31.01.2022 г. на АдмС – София по адм. д. № 4552/2018 г., промяната е отразена на 11.01.2024 г.) при констатирано нарушение и отказ за закупуване на билет за еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците, да слязат от превозното средство на следващата спирка и да предоставят на контролните органи лична карта/личен паспорт за съставяне на акт за установяване на административно нарушение.
 4. (отм. – Решение № 7806 от 13.07.2023 г. на ВАС по адм. д. № 1230/2023 г., с което се оставя в сила Решение № 512 от 31.01.2022 г. на АдмС – София по адм. д. № 4552/2018 г., промяната е отразена на 11.01.2024 г.)

(2) В превозните средства на обществения градски транспорт не се допускат за превоз:

 1. лица, които представляват опасност за сигурността и здравето на пътниците или са в нарушение на чл. 19;
 2. лица, които са под влияние на алкохол или друго упойващо вещество;
 3. лица в нехигиеничен вид и/или заразно болни;
 4. предмети, които могат да причинят повреда или да замърсят превозното средство;
 5. запалителни, избухливи, отровни вещества и други предмети, представляващи опасност за пътниците и водача;
 6. предмети, преносът на които е забранен със закон;
 7. предмети, които поради своите размери и естество, създават неудобство за пътниците;
 8. живи животни и птици с изключение на полицейски кучета, кучета-водачи на незрящи хора, кучета, обучавани за водачи на незрящи хора и домашни любимци, освен при условията на чл. 13, ал. 1, т. 5 от наредбата.

(3) (Нова – Решение № 400 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г., в сила от 30.07.2021 г., изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Пътниците валидират за съответното пътуване избрания от тях носител на превозен документ. Доближаването на носителя (хартиен/електронен) на превозен документ до валидатор задейства автоматично валидиране без допълнително потвърждение от пътника.

(4) (Нова – Решение № 400 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г., в сила от 30.07.2021 г.) След успешно валидиране на носител на превозен документ не се позволява повторна валидация със същия носител в същото превозно средство в същата посока.

 

Чл. 19. На пътуващите с обществен градски транспорт се забранява:

 1. да се качват или слизат от превозното средство, когато превозното средство е все още в движение, както и преди отварянето на вратите напълно или след подаване на звуков сигнал, предупреждаващ за затваряне на вратите и потегляне на превозното средство;
 2. да стоят на стъпалата на превозните средства, да пречат на затварянето или отварянето на вратите;
 3. да разговарят с водача по време на движение;
 4. да свирят на музикални инструменти, да използват високоговорители или слушат силно музика, или да нарушават спокойствието на останалите пътници.
 5. да изхвърлят отпадъци и нарушават обществения ред;
 6. да причиняват повреда на превозните средства, автоматите за продажба на превозни документи и валидаторите;
 7. с действията си да застрашават безопасността на движението и сигурността на останалите пътници;
 8. да просят и събират дарения или да извършват търговска, рекламна и пропагандна дейност;
 9. да пушат, включително електронни цигари и да консумират храни и алкохолни напитки в превозните средства и метростанциите;
 10. да изхвърлят предмети през прозорците на превозното средство;
 11. да преотстъпват превозния си документ на други лица или да оставят същия в превозното средство;
 12. да преминават под или над турникетите в станциите на метрото без валидиране на превозен документ;
 13. да преминават ограничителната линия на перона в метростанциите, освен в случаите на качване и слизане от метровлака;
 14. да слизат на релсите в метротунелите и трамвайните трасета, да влизат в тях или други пространства с ограничен достъп за технически персонал;
 15. да влизат в метростанция, когато тя е затворена за пътници;
 16. да извършват всякакви други забранени със закон действия

 

Глава III.
ИЗДАВАНЕ И ЗАРЕЖДАНЕ НА ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ.

 

Чл. 20. (1) (Доп. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) „Център за градска мобилност“ ЕАД има изключителните права да издава, зарежда и продава превозни документи за пътуване с обществения градски транспорт в Столична община. Всеки превозен документ съдържа уникален идентификационен номер, предоставен от „Център за градска мобилност“ ЕАД.

(2) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) „Център за градска мобилност“ ЕАД осигурява:

 1. (изм. – Решение № 400 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г., в сила от 30.07.2021 г., изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Зареждане на превозни документи на електронните безконтактни носители Sofia City Card/Ultralight, съгласно Приложение № 1 от наредбата;
 2. (изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Издаване и зареждане на превозни документи от собствени автомати за продажба (TVM);
 3. (изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Ползването на мобилни устройства, като електронни носители на превозни документи, позволяващи зареждане на превозни документи и валидация при условията на настоящата наредба;
 4. (изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Използването на възможности за покупка на превозни документи чрез канали на мобилни електронни разплащания;
 5. (нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Иновативни технологии за продажба и валидация на превозни документи;
 6. (нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) възможност за използване на „Електронен носител за плащане при употреба/(Pay-as-you-go/PAYG носител/“Плати и пътувай“)”, за или във връзка с който е възможно издаването и употребата на превозни документи за продукти с плащане при употреба без регистрация, съгласно Приложение № 1 и условията на тази наредба. Такива носители могат да са платежни карти с безконтактен интерфейс от картовите схеми “Visa”, “Mastercard” и националната картова схема „BCard”, мобилен телефон или друго смарт устройство с безконтактен интерфейс, на които е инсталирана виртуална платежна карта. За целите на получаване на фискален документ за покупка и проследяване на историята на пътуванията, платежните карти е необходимо да се регистрират в уеб портала ”Център за градска мобилност” ЕАД. Употребата на такъв носител е персонална и се отнася само за приносителя, който следва да използва една и съща платежна карта (или виртуалната такава), за да се възползва от продуктите с агрегация.
 7. (нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Уеб портал за граждани за продажба на превозни документи;
 8. (нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Възможност за оперативна съвместимост, посредством приложнопрограмни интерфейси с национални електронни регистри.

(3) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) При наличие на основание, съгласно „Механизъм с оперативни мерки за намаляване на замърсяването на въздуха на територията на Столична община“ и изрична заповед на кмета на Столична община се продава и издава Еднодневна карта – Зелен билет. Заповедта се изпраща на „Център за градска мобилност“ ЕАД и подлежи на незабавно изпълнение.

(4) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) В уредените случаи от законодателството на правомощие на кмета на Столична община да разпореди забрана за движение на определени категории МПС на територията на общината, като оперативна мярка за борба с високите емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, Кметът на Столична община може да издаде заповед, с която да разпореди безплатно ползване от гражданите на всички линии на обществения градски транспорт на територията на Столична община. Заповедта на кмета на Столична община се изпраща на „Център за градска мобилност“ ЕАД и подлежи на незабавно изпълнение. В този случай „Център за градска мобилност“ ЕАД има изключителните права да издава, зарежда и предоставя на всички пътници безплатно Еднодневна абонаментна карта или еднодневна електронна карта за всички линии на обществения градски транспорт на територията на Столична община – „Бял билет“.

(5) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) При прилагане на мерките по ал. 3 и ал. 4 и в случай на необходимост, съобразно конкретните нужди на база пътникопотоците, „Център за градска мобилност“ ЕАД може да актуализира маршрутното разписание на превозните средства, съгласно заповедта на кмета на Столична община.

 

Чл. 21. (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Водачите в превозни средства за наземен транспорт продават билет за еднократно пътуване без право на прекачване само при спряло превозно средство и срещу точно приготвена сума.

 

Чл. 22. (Отм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г., отм. – Решение № 7806 от 13.07.2023 г. на ВАС по адм. д. № 1230/2023 г., с което се оставя в сила Решение № 512 от 31.01.2022 г. на АдмС – София по адм. д. № 4552/2018 г., промяната е отразена на 11.01.2024 г.)

 

Чл. 23. (1) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) При продажба на превозни документи на търговци и корпоративни клиенти може да бъде приложена отстъпка от „Център за градска мобилност“ ЕАД до 10% от стойността на всеки превозен документ. Видовете превозни документи и отстъпките, които се прилагат спрямо търговците по чл. 23, се определят с решение на Столичен общински съвет.

(2) Търговци не могат да издават и продават карти и електронни карти, изискващи персонализиране и доказване на статут на правоимащ ползвател на преференциална тарифа. Търговците могат да зареждат вече издадени от „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД електронни карти, изискващи персонализиране и доказване на статут на правоимащ ползвател на преференциална тарифа. Всички дейности, касаещи установяване и проверка на статута на правоимащ ползвател на преференциална тарифа, се извършват единствено от „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД.

(3) Търговците не могат да издават превалидирани хартиени карти.

(4) Търговците могат да осъществяват продажба и/или зареждане на превозните документи по ал. 1 и 2 и чрез използването на собствени платформи за електронна търговия, включително уеб сайтове и мобилни приложения.

 

Чл. 24. (1) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Персонализиран електронен носител за зареждане на превозни документи по редовна тарифа се издава след попълване заявление по образец Приложение № 3. В зависимост от вида на електронния носител и доколкото последният позволява това /безконтактни смарт карти и други/, данните за двете имена на лицето, номер на картата и актуална снимка на лицето се изобразяват графично външно върху самия електронен носител. Този носител не може да се преотстъпва на друго лице. В системата за електронно таксуване се записват и съхраняват имената, уникален идентификатор (ЕГН, ЛНЧ или др.), актуална снимка на лицето и уникален номер на носителя.

(2) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Неперсонализиран електронен носител за зареждане на превозни документи по редовна тарифа, съдържащ данни на заявителя (три имена/ наименование и уникален идентификатор на физическото/юридическото лице и уникален идентификатор/номер) на носителя), може да се издаде в случаите, когато лицето желае данните да се съхраняват от „Център за градска мобилност“ ЕАД, след попълване на заявление по образец – Приложение № 3. В противен случай този носител се издава по искане на лицето и без заявление по Приложение № 3, но без възможност за издаване на дубликат.

(3) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Неперсонализираният електронен носител за зареждане по редовна тарифа позволява многократно зареждане и комбиниране на различни превозни документи при условията за ползване на съответните превозни документи.

(4) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Заявление за издаване на електронен носител – Приложение № 3, се подава в пунктовете на „Център за градска мобилност“ ЕАД.

(5) (Нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Лицата могат да заявят желанието си за издаване на електронен носител и по електронен път през уеб портала на „Център за градска мобилност“ ЕАД.

 

Чл. 25. (1) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Персонализиран електронен носител за зареждане на превозни документи по преференциална тарифа се издава след попълване на заявление по образец Приложение № 3. Данните за двете имена на лицето, номер на картата и актуална снимка на лицето се обективират отпечатват/ изобразяват графично външно върху самия електронен носител. Този носител не може да се преотстъпва на друго лице. „Център за градска мобилност“ ЕАД записва и съхранява трите имена, ЕГН, постоянен адрес, актуална снимка на лицето, вид и срок на валидност на преференцията, както и имената на до две лица, посочени от правоимащия, в случай на лице с увреждания с право на чужда помощ и уникален номер на носителя.

(2) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Персонализираният електронен носител за зареждане по преференциална тарифа позволява многократно зареждане и комбиниране на различни превозни документи при условията за ползване на съответните превозни документи.

 

Чл. 26. Издаваните превозни документи за пътуване с превозни средства за обществен градски транспорт в други населени места на Република България, не важат за обществения транспорт на територията на Столична община, с изключение на превозните документи по чл. 28 от наредбата.

 

Глава IV.
ПЪТНИЦИ С ПРАВО НА АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПО ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ТАРИФА. УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕТО ИМ.

 

Чл. 27. (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Право на пътуване със служебна карта и електронен носител от вида електронна смарт карта на „Център за градска мобилност“ ЕАД имат органите за контрол съгласно съгласно чл. 170, ал. 6 от Закона за движение по пътищата и се зареждат целогодишно за съответната календарна година.

 

Чл. 28. (1) (Предишен текст на чл. 28 – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Право на пътуване с персонализирани карти или персонализирани електронни карти по образец, единен за цялата страна, утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията имат:

 1. (изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) ветераните от войните – картите на правоимащите се издават на хартиен носител и носител от вида електронна смарт карта на „Център за градска мобилност“ ЕАД, и се зареждат целогодишно за съответната календарна година, срещу удостоверение, издадено от Държавна агенция „Архиви“ при Министерския съвет и личен паспорт или лична карта;
 2. (изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) военноинвалидите и военнопострадалите по чл. 17 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите – картите на правоимащите се издават на хартиен носител и носител от вида електронна смарт карта на „Център за градска мобилност“ ЕАД и се зареждат целогодишно за съответната календарна година, срещу книжка за военноинвалид или книжка за военнопострадал, издадена от Министерството на отбраната и личен паспорт или лична карта с постоянен адрес на територията на Столична община. Придружител на военноинвалид с увреждане над 90 на сто с определена чужда помощ може да пътува във вътрешноградския транспорт с превозния документ на правоимащия, когато не го придружава. До издаването на книжки от Министерство на отбраната на военноинвалидите и военнопострадалите, снабдяването с превозни документи за пътуване се извършва срещу представяне на следните документи:

– за военноинвалидите – копие от експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) с призната причинна връзка между условията на труд и заболяването или увреждането за кадровите военнослужещи и военна инвалидност по смисъла на чл. 85 от Кодекса за социално осигуряване или копие от разпореждане на Национален осигурителен институт, удостоверяващо правото за получаване на пенсия за военноинвалидност;

– за военнопострадалите – копие от смъртен акт, удостоверение за наследници, разпореждане на Национален осигурителен институт, удостоверяващи правото за получаване на наследствена военноинвалидна пенсия и удостоверение за обстоятелства, при които е загинал военнослужещият;

 1. (изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) служители в Министерство на вътрешните работи – картите на правоимащите се издават на хартиен носител и на носител от вида електронна смарт карта на „Център за градска мобилност“ ЕАД и се зареждат целогодишно за календарната година, по заявка от Министерство на вътрешните работи;
 2. (изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) служители в специализираното звено за охрана и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ на Министерство на правосъдието – картите на правоимащите се издават на хартиен носител и носител от вида електронна смарт карта на „Център за градска мобилност“ ЕАД и се зареждат целогодишно за календарната година по заявка от Министерство на правосъдието;
 3. (изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност“ – картите на правоимащите се издават на хартиен носител и на носител от вида електронна смарт карта на „Център за градска мобилност“ ЕАД и се зареждат целогодишно за календарната година, по заявка от Държавна агенция „Национална сигурност“;
 4. (изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) всички деца до 7-годишна възраст с адрес на територията на Столична община – картите се издават на хартиен носител и на носител от вида електронна смарт карта на „Център за градска мобилност“ ЕАД срещу акт за раждане (оригинал или копие) и документ за самоличност на родителя (настойника), удостоверяващи възрастта на детето и неговия адрес. Електронният носител се зарежда за една година от датата на издаването, а когато детето навършва 7 години през този период – до датата на навършване на годините. При новоиздаден носител, „Център за градска мобилност“ ЕАД записва и съхранява данни за три имена и дата на раждане на детето, номер на удостоверението за раждане и адрес на родител.
 5. (нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) служители на Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество – картите на правоимащите се издават на хартиен носител и носител от вида електронна смарт карта на „Център за градска мобилност“ ЕАД и се издават/зареждат целогодишно за календарната година по заявка от Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

(2) (Нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Лицата по чл. 28, ал. 1 използват за целите на валидацията по чл. 11, ал. 1, т. 1 и ал. 2 издадения към превозния им документ носител от вида електронна смарт карта на „Център за градска мобилност“ ЕАД.

 

Чл. 29. (1) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Право на пътуване с дългосрочни персонализирани превозни документи за преференциални пътувания имат:

 1. лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VI от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 13 от същия кодекс, с постоянен адрес на територията на Столична община – картите се издават/зареждат срещу личен паспорт или лична карта и пенсионно разпореждане (оригинал или нотариално заверено копие) за осигурителен стаж и възраст;
 2. лица над 68 навършени години с постоянен адрес на територията на Столична община – картите се издават/зареждат срещу личен паспорт или лична карта;
 3. спасители на Планинската контролно-спасителна служба – картите се издават/зареждат за календарната година, по списък, утвърден от ръководителя на ПКСС и лична карта;
 4. всички редовни студенти в колежи и висши учебни заведения с ректорат на територията на Столична община, включително дипломантите до първа дипломна сесия – картите се издават/зареждат срещу лична карта и студентска книжка със записана съответна учебна година при издаване на карта и при всяко първо зареждане за съответния семестър на учебната година, а при всяко следващо зареждане – срещу лична карта. В началото на учебната година се допуска издаване/зареждане за един месец срещу уверение със записана съответна учебна година и лична карта;
 5. студенти, притежаващи международна студентска идентификационна карта /ISIC/ – картите се издават/зареждат срещу международна студентска идентификационна карта /ISIC/;
 6. докторанти редовно обучение във висши учебни заведения, с ректорат на територията на Столична община – картите се издават/ зареждат по списък на докторантите, заверен от съответния ректорат и лична карта;
 7. (изм. и доп. – Решение № 132 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г., в сила от 26.03.2021 г.) всички ученици до 20-годишна възраст включително, учащи в училищата, намиращи се на територията на Столична община, съгласно регистър на Министерството на образованието и науката или имащи настоящ и/или постоянен адрес на територията на Столична община – картите се издават/зареждат срещу лична карта и ученическа книжка или удостоверение за постоянен или настоящ адрес и ученическа книжка или ученическа лична карта за съответната учебна година при издаване на карта и при всяко първо зареждане за учебната година, а при всяко следващо зареждане – срещу лична карта или ученическа лична карта. В началото на учебната година се допуска издаване/зареждане за един месец срещу служебна бележка със записана съответна учебна година и лична карта;
 8. (изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Семеен пакет – превозен документ за ученик за един месец за всички линии, закупен заедно с месечна карта за всички линии по редовна тарифа за родител/настойник/попечител – срещу удостоверение за раждане на детето или документ за настойничество/попечителство. Превозните документи от пакета задължително се зареждат с един и същи период на валидност;
 9. всички ученици, обхванати от социални услуги в общността от резидентен тип или настанени в приемни семейства, или специализирани институции за деца в структурата на Столична община – картите се издават/зареждат по списъци, утвърдени от директорите на съответната социална услуга и дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ на Столична община;
 10. един от родителите от приемно семейство с постоянен адрес на територията на Столична община – картите се издават/зареждат срещу лична карта и служебна бележка, издадена от „„Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ на Столична община;
 11. наградените със званието „Почетен гражданин на София“ – картите се издават/зареждат срещу документ за званието „Почетен гражданин на София“ и лична карта;
 12. (изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) младежи до 26-годишна възраст – издаването на електронен носител и зареждането на превозен документ се извършва срещу лична карта;
 13. (изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) родител (осиновител) с постоянен/настоящ адрес на територията на Столична община, ползващ допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст – срещу лична карта, удостоверение за настоящ адрес, удостоверение за раждане на детето, служебна бележка, издадена от работодателя/удостоверение на НОИ, удостоверяващи ползването на отпуска;
 14. (изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) служителите, работещи по трудово или служебно правоотношение в Столичната и районните общински администрации:

дейност 122 „Общинска администрация“ и друга щатна численост;

дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“ (администрация);

дейност 898 „Други дейности по икономиката“ (администрация);

дейност 389 „Други дейности по образованието, Център за видео наблюдение на общинските училища, детски градини и социални домове за деца“ (администрация);

дейност 759 „Други дейности по културата“ (без културните институти и домове) (администрация);

дейност 601 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие“ (администрация);

дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ (администрация);

дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ (администрация);

дейност 559 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетост“ (администрация);

дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др. социални услуги“ (администрация);

дейност 469 „Друга дейности по здравеопазване“ (администрация), както и служителите, назначени по ПМС № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, за гореизброените дейности. Електронните носители и превозните документи се издават/зареждат по списъци, утвърдени от кмета на Столична община и съответните кметове на райони, и лична карта. Последващо зареждане на превозни документи на служителите се извършва след писмено уведомление от кмета на Столична община или кмета на район;

 1. всички хора с увреждания с общи заболявания, получаващи пенсия, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
 2. всички хора с увреждания до 18 годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
 3. незрящите хора, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
 4. всички хора с увреждания с диагноза „Глухота“, с постоянен адрес на територията на Столична община.
 5. всички ученици до 20-годишна възраст включително, учащи в училища, намиращи се на територията на Столична община, невключени в регистър на Министерство на образованието и науката – картите се издават/зареждат срещу лична карта и ученическа книжка или ученическа лична карта за съответната учебна година -при издаване на карта и при всяко първо зареждане за учебната година, а при всяко следващо зареждане – срещу лична карта или ученическа лична карта. В началото на учебната година се допуска издаване/зареждане за един месец срещу служебна бележка със записана съответна учебна година и лична карта;
 6. (нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) съпрузи на работещите в системата на обществения транспорт – картите се издават/зареждат по списък от съответното транспортно дружество.
 7. (нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) прослужилите 13 и 15 години, съответно за II и III категория труд, в дружествата за обществен транспорт, собственост на Столична община и пенсионирали се в тях – картите се издават/зареждат срещу служебна бележка по образец, издадена от съответното транспортно дружество и копие от входящия номер на подадените документи за пенсиониране в Национален осигурителен институт. За прослужено време в системата на обществения градски транспорт се зачита съответна част от трудовия стаж, прослужен в следните дружества: „Пътна сигнализация“, „Паркинги и гаражи“, „Градски транспорт“, „Лифтинженеринг“, „Трамкар“, „Въжени линии“, „Софтакси“ и „Такси експрес“, „СКГТ София“ ЕООД и „Център за градска мобилност“ ЕООД („Център за градска мобилност ЕАД“), „Столичен автотранспорт“ ЕАД, „Столичен електротранспорт“ ЕАД, „Метрополитен“ ЕАД, през което същите са били в системата на градски транспорт и Дирекция „Транспорт“ при Столична община.

(2) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Електронните носители и превозните документи по преференциална тарифа по ал. 1, т. 15, т. 16, т. 17 и т. 18 се издават/зареждат по списъци от Дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ при Столична община и лична карта на правоимащия (удостоверение за раждане – за деца до 14 годишна възраст). Ако към датата на зареждане на превозния документ до изтичане на посочения срок в списъците, утвърдени от Дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ при Столична община, остава период по-малък от един месец, се допуска зареждане за един месец по съответната тарифа за хора с увреждания. Срокът на експертното решение на ТЕЛК (HEЛK) се счита за пожизнен, когато намалената работоспособност е установена след навършване на определената в чл. 68, ал. 13 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или е навършена в периода на решението на ТЕЛК (НЕЛК). Придружителят може да пътува с превозния документ на правоимащия, когато го придружава. По изключение, без правоимащия, с превозния му документ може да пътува само едно от лицата, чиито имена са посочени върху електронния носител. Лицата, чиито имена са посочени трябва да са пълнолетни, с постоянна адресна регистрация на територията на Столична община.

(3) (Нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Удостоверяването на правото на пътуване с преференция от „Център за градска мобилност“ ЕАД може да се извърши чрез проверка по служебен път при наличие на техническа възможност и актуални данни в електронни национални/общински регистри. За въвеждането на тази възможност се публикува информация на интернет страницата на „Център за градска мобилност“ ЕАД.

 

Чл. 30. Лицата, имащи право на преференциални пътувания на повече от едно основание, ползват превозен документ само от един вид, по техен избор.

 

Чл. 31. Превозните документи за пътувания с обществения градски транспорт по преференциална тарифа са лични.

 

Чл. 32. (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) В хипотезата на чл. 12, т. 1 от наредбата, на ползвателя се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания, съобразно чл. 47, ал. 1 от наредбата.

 

Чл. 33. (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Цялата предоставена информация за издаване на превозните документи се съхранява в „Център за градска мобилност“ ЕАД съгласно действащото законодателство.

 

Глава V.
ВЪЗРАЖЕНИЯ, ДУБЛИКАТИ И ТАКСИ.

 

Чл. 34. (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) При покупката/зареждането на превозен документ лицето има право на възражение за погрешно отразени в него данни или неточно върната сума (ресто) само в момента на покупката/зареждането.

 

Чл. 35. (1) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Стойността на неизползван частично или изцяло дългосрочен персонализиран превозен документ по редовна и преференциална тарифа може да се върне в случаите на:

 1. заболяване на притежателя в продължение на повече от 10 дни непрекъснато;
 2. смърт на притежателя;
 3. (предишна т. 4 – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) промяна на местоживеенето или местоработата (местоученето) на притежателя.

(2) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Искането за връщане стойността на частично или изцяло неизползван превозен документ в случаите на ал. 1, т. 1 и т. 2 следва да бъде придружено със съответен документ, доказващ събитието (по т. 2 и удостоверение за наследници), като задължително се описва серийния номер на носителя на превозния документ, ако той се съхранява върху електронна смарт карта на „Център за градска мобилност“ ЕАД.

(3) Полагащата се сума за неизползван превозен документ се изчислява от заверената дата на получаване на искането за връщане до изтичане на валидностния период, като се удържат 10% от полагащата се сума, без случаите, посочени в ал. 1, т. 2 и т. 3.

(4) (Отм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.)

 

Чл. 35а. (Нов – Решение № 119 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г., в сила от 24.02.2023 г.) (1) Превозен документ, издаден/зареден за една линия може да се замени за друга маршрутна линия за същия валидностен период при промяна на маршрута. Подмяната се извършва в „Център за градска мобилност“ ЕАД. При избор на маршрут с по-висока тарифа, пътникът доплаща разликата, а при невъзможна замяна му се възстановява частта от сумата за неизползвания документ.

(2) Когато промяната е поискана без да е изменен маршрутът, за който е издадена/заредена картата, и без да е налице промяна в местоживеенето или местоработата, лицето заплаща за услугата 5,00 лв.

 

Чл. 36. (1) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Персонализиран електронен носител по чл. 24, ал. 1 или по чл. 25, ал. 1, както и неперсонализиран електронен носител по чл. 24, ал. 2, изр. 1 може да бъде блокиран по искане на лицето, на чието име е издаден, в случай на кражба, загубване или унищожаване, след попълване на заявление по образец – Приложение № 6 и представяне на документ за самоличност или служебна бележка от Районно управление „Полиция“.

(2) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Персонализиран електронен носител за преференциални пътувания на хора с увреждания с право на придружител за многократна употреба в случай на кражба, загубване или унищожаване, може да бъде блокиран след подаване на заявление по образец съгласно Приложение № 6, подписано от двамата придружители и след представяне на документ за самоличност или служебна бележка от Районно управление „Полиция“ на придружителите и правоимащия.

 

Чл. 37. (1) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Дубликат на превозни документи по чл.28, ал.1, се издава еднократно в рамките на валидностния период, до 1 (един) работен ден от датата на постъпване на молбата.

(2) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Дубликат на персонализирана електронна карта по чл. 24, ал. 1 или по чл. 25, ал. 1, както и неперсонализирана електронна карта по чл. 24, ал. 2, изр. 1 се издава след блокирането й. Остатъчният период, зареден в блокираната карта, се прехвърля в нов носител. Заплаща се стойността на носителя (ако е приложимо), съгласно Приложение № 1 към наредбата.

(3) (Нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Дубликат на фактура, се издава в рамките на три работни дни от постъпването на молбата, като за услугата лицето заплаща 2.00 лв.

 

Чл. 38. (Отм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.)

 

Глава VI.
РЕД И НАЧИН НА КОМПЕНСИРАНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИТЕ ПЪТУВАНИЯ.

 

Чл. 39. Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 28 се осъществява от държавния бюджет чрез Столична община, ежемесечно на база цената на месечна абонаментна карта по редовната тарифа за всички линии, въз основа на представена от „Център за градска мобилност“ ЕАД справка за издадени и валидни превозни документи.

 

Чл. 40. (1) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 14 за кучета в обучение като водачи на незрящи хора, както и техния обучител, се осъществява от бюджета на Столична община ежемесечно, до цената на два броя месечни карти по редовна тарифа за всички линии, въз основа на представена от „Център за градска мобилност“ ЕАД справка за издадени и валидни превозни документи.

(2) (Отм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.)

 

Чл. 41. (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г., изм. и доп. – Решение № 119 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г., в сила от 24.02.2023 г.) Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 29, ал. 1, т. 3, т. 5, т. 10, т. 11, т. 12, т. 13, т. 14, т. 15, т. 16, т. 17, т. 18, т. 19 се осъществява от бюджета на Столична община ежемесечно, до цената на съответната месечна карта по редовна тарифа, а по т. 14 включително и цената на електронния носител, въз основа на представена справка от „Център за градска мобилност“ ЕАД за издадени и валидни превозни документи.

 

Чл. 42. (1) (Предишен текст на чл. 42, изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г., изм. и доп. – Решение № 119 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г., в сила от 24.02.2023 г.) Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 29, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, т. 6, т. 7, т. 8 и т. 9 се осъществява от държавния бюджет и от бюджета на Столична община до цената на съответната месечна абонаментна карта по редовна тарифа, въз основа на представена от „Център за градска мобилност“ ЕАД справка за издадени и валидни превозни документи.

(2) (Нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 29, ал. 1, т. 20 се осъществява от съответните дружества до цената на месечна абонаментна карта по редовна тарифа за всички линии, а по т. 21 – от съответните дружества, в които са се пенсионирали лицата, до цената на месечна карта за всички линии по т. 3.3.2 от приложение № 1, въз основа на представена от „Център за градска мобилност“ ЕАД справка за издадени и валидни превозни документи.

 

Чл. 43. (Отм., нов – предишен чл. 44, ал. 1, изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Столична община компенсира „Център за градска мобилност“ ЕАД, за пътуванията, направени във връзка с реализацията на мярката по чл. 20, ал. 3 и ал. 4 до цената на еднодневната карта за всички линии, въз основа на предоставена от „Център за градска мобилност“ ЕАД справка за издадени превозни документи.

 

Чл. 44. (Предишен чл. 45, ал. 1, изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Кметът на Столична община определя и оправомощава длъжностните лица, които да осъществяват контрол по редовността на пътниците в обществения градски транспорт. Длъжностните лица – контрольори по редовността на пътниците се легитимират по време на проверката със служебни карти за контрол по образец, утвърден от Изпълнителния директор на „Център за градска мобилност“ ЕАД.

 

Глава VII.
КОНТРОЛ ПО СПАЗВАНЕ ПРАВИЛАТА ЗА ПЪТУВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ НАРУШЕНИЯ.

 

Чл. 45. (Отм., нов – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г., отм. – Решение № 7806 от 13.07.2023 г. на ВАС по адм. д. № 1230/2023 г., с което се оставя в сила Решение № 512 от 31.01.2022 г. на АдмС – София по адм. д. № 4552/2018 г., промяната е отразена на 11.01.2024 г.) Длъжностните лица – контрольори по редовността на пътниците, определени и оправомощени от кмета на Столична община, при установени от тях нарушения на тази наредба, продават билет за невалидирано пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците, билет за еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците или съставят актове за установяване на административно нарушение на нарушителите.

 

Чл. 46. (1) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г., отм. – Решение № 7806 от 13.07.2023 г. на ВАС по адм. д. № 1230/2023 г., с което се оставя в сила Решение № 512 от 31.01.2022 г. на АдмС – София по адм. д. № 4552/2018 г., промяната е отразена на 11.01.2024 г.) При констатиран от длъжностно лице – контрольор по редовността на пътниците случай на пътуване без редовен превозен документ или с нередовен превозен документ пътникът закупува билет за еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците:

 1. (изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) в превозното средство билетът се валидира от длъжностното лице – контрольор и дава право на пътника да продължи пътуването си със същото превозно средство;
 2. (изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) при слизане на нередовния пътник, последният заплаща стойността на билета на спирката.

(2) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) При констатиран от длъжностно лице – контрольор по редовността на пътниците случай на пътуване на пътник с редовен превозен документ, но без редовен превозен документ за съответни единици багаж, велосипед и/или домашен любимец, в нарушение на чл. 13, пътникът закупува билет/и за еднократно пътуване, продаван/и от контрольор по редовността на пътниците, в зависимост от броя единици багаж, велосипед и/или домашен любимец. Билетът/те се валидира/т от контрольора и дава право на пътника да продължи пътуването си със същото превозно средство.

(3) (Нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г., отм. – Решение № 118 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г., отм. – Решение № 7806 от 13.07.2023 г. на ВАС по адм. д. № 1230/2023 г., с което се оставя в сила Решение № 512 от 31.01.2022 г. на АдмС – София по адм. д. № 4552/2018 г., промяната е отразена на 11.01.2024 г.)

(4) (Предишна ал. 3, изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) При закупуване от пътника на билет/и за еднократно пътуване, продаван/и от контрольор по редовността на пътниците съгласно ал. 1 и 2, не се съставя акт за установяване на административно нарушение.

 

Чл. 47. (1) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) При констатиран от длъжностно лице – контрольор по редовността на пътниците случай на пътуване без редовен превозен документ или с нередовен превозен документ, и/или случай на пътуване без редовен превозен документ за съответни единици багаж, велосипед и/или домашен любимец, в нарушение на чл. 13, и отказ на пътника да закупи билет за еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците, длъжностното лице по контрола съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), за което нередовният пътник е длъжен да слезе на следващата спирка по маршрута на превозното средство.

(2) Пътник, на когото е съставен акт за установяване на административно нарушение има право на възражение срещу акта в тридневен срок от съставянето му.

(3) (Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) В седемдневен срок от съставянето на акта нарушителят има право да заплати сума, съответстваща на цената на билета за еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците. При заплащане на сумата не се образува административнонаказателно производство.

 

Чл. 48. (1) Въз основа на съставените актове за установяване на административни нарушения, Кметът на Столична община или определено и оправомощено от него лице издават наказателни постановления.

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания.

 

Чл. 49. (Отм. – Решение № 7806 от 13.07.2023 г. на ВАС по адм. д. № 1230/2023 г., с което се оставя в сила Решение № 512 от 31.01.2022 г. на АдмС – София по адм. д. № 4552/2018 г., промяната е отразена на 11.01.2024 г.)

 

Чл. 50. Изпълнителният директор на „Център за градска мобилност“ ЕАД има право да наема на договорни начала от МВР полицейски служители за контрол и опазване на обществения ред при проверки по редовността на пътниците в превозните средства.

 

Чл. 51. (1) За нанесени щети на превозните средства или съоръжения в обхвата на спирките, констатирани от контролните органи и/или полицейските служители по чл. 50, се съставя констативен протокол. В протокола се посочват данните на причинителя на щетата, вида на щетата, мястото, деня и часа на настъпването й. Същият се подписва от контролния орган и/или полицейските служители по чл. 50 и причинителя на повредата.

(2) При отказ на причинителя да подпише констативния протокол, същият се удостоверява с подписа на контролния орган и/или полицейските служители по чл. 50, и един свидетел.

(3) Възмездяването на стойността на щетата се извършва по съдебен ред, освен ако лицето – причинител заплати доброволно същата.

 

Чл. 52. (1) Служителите на дирекция „Транспорт“ на Столична община, „Център за градска мобилност“ ЕАД, „Столичен автотранспорт“ ЕАД, „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Метрополитен“ ЕАД осъществяват контрол, във връзка с изпълнение на служебните си задължения в превозните средства и обектите на обществения градски транспорт на територията на Столична община, като се легитимират със служебна карта за контрол или пропуск.

(2) Водачите на превозните средства по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на Столична община при изпълняване на служебните си задължения осъществяват контрол като се легитимират със служебна карта.

(3) За подобряване контрола, както и сигурността и безопасността на пътниците „Център за градска мобилност“ ЕАД и транспортните оператори монтират в превозните средства системи за видеоконтрол. Данните от системите за видеоконтрол мога да бъдат използвани от „Център за градска мобилност“ ЕАД за целите на статистиката на пътникопотока и други законни цели, при спазване на изискванията на действащото законодателство.

 

Глава VIII.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 1. По смисъла на тази наредба:
 1. „Превозно средство“ е трамвай, тролейбус, автобус или метровлак – с който се осъществява обществен градски транспорт на територията на Столична община;
 2. „Платена зона в метрото“ е мястото в метровлаковете, пероните на метростанциите и вътрешните части на вестибюлите, които са зад турникетите и вратите на асансьора за пътници;
 3. „Пътник“ е лице, ползващо услугите на обществения градски транспорт, което с качването си в превозното средство или преминаването на бариерите за вход в метростанциите, приема да спазва изискванията на тази наредба;
 4. (изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г., отм. относно израза „карта за еднократно пътуване“ – Решение № 7806 от 13.07.2023 г. на ВАС по адм. д. № 1230/2023 г., с което се оставя в сила Решение № 512 от 31.01.2022 г. на АдмС – София по адм. д. № 4552/2018 г., промяната е отразена на 11.01.2024 г.) „Билет“ е краткосрочен превозен документ на хартиен или електронен носител за еднократно пътуване с едно превозно средство или за комбинирано пътуване за определено време, или за множество пътувания с едно или повече превозни средства за определен период от време.
 5. „Електронна карта“ е превозен документ на електронен носител за еднократно пътуване с едно превозно средство или за комбинирано пътуване за определено време, или за множество пътувания с едно или повече превозни средства за определен период от време.
 6. (изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) „Електронен носител“ е всяка една технология, включително и включваща комбинация от хардуер и софтуер, като безконтактна смарт карта, безконтактна банкова карта, приложение за мобилно устройство или всякакъв друг вид медия, позволяваща зареждане, съхранение и валидация на превозни документи чрез безконтактни методи.
 7. „Търговци“ са лицата по чл. 36, ал. 5 от Закона за автомобилните превози, сключили договор с „Център за градска мобилност“ ЕАД за разпространение на превозни документи на територията на Столична община.
 8. „Персонализирана електронна карта“ означава електронна карта, в чийто електронен носител се съдържат данни за номер на картата, трите имена, единен граждански номер, постоянен адрес и актуална снимка на лицето, на което е издадена картата, както и евентуално вид и срок на валидност на преференцията, трите имена на лица, които предоставят помощ на лице с увреждания и други данни, в зависимост от вида на картата и вида пътувания, за които се издава картата.
 9. „Неперсонализирана електронна карта“ означава електронна карта, в чийто електронен носител не се съдържат персонализиращи данни, освен номер на картата и може да бъде използвана от всяко лице, което се явява приносител на картата. В случай на изрично искане от страна на лицето – първоначален заявител на картата, в електронния носител на картата могат да бъдат въведени трите имена и постоянния адрес на лицето – първоначален заявител на картата.
 10. „Ръчен багаж“ означава всякакъв вид предмети, пренасяни под непосредствения контрол на пътника чрез използването на собствената физическа сила на пътника.
 11. „Блокиране“ е преустановяване на действието на електронна карта от ЦГМ ЕАД.
 12. (нова – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) „Валидация“ е автоматизирана проверка на носител и превозен документ, свързан с този носител с цел установяване на наличието и параметрите на превозния документ, подлежащ на проверка и съответствието му с условията на наредбата. Валидацията е отговорност на пътника.

 

Глава IX.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

 

 

 • 5. (Отм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.)

 

 • 6. (Отм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.)

 

 • 7. (Отм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.)

 

 • 8. При организиране на масови прояви – концертни, спортни и др., които приключват след работното време на обществения градски транспорт, както и при искане за допълнително транспортно обслужване, свързано с мероприятието, организаторът е длъжен да заплати предварително в „Център за градска мобилност“ ЕАД по съответните тарифи осигуряването на транспорт за извозване на гражданите от мероприятието.

 

 • 9. Цените на превозните документи се определят и променят от Столичен общински съвет съгласно Правила за образуване цената на еднократно пътуване и превозните документи за обществен градски транспорт на територията на Столична община, представляващи Приложение № 7 към настоящата наредба.

 

 • 10. (Нов – Решение № 120 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г., в сила от 1.02.2023 г.) Считано от 1.02.2023 г. до 31.12.2023 г. „Център за градска мобилност“ ЕАД прилага изменените минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на правоимащите съгласно Постановление № 10 от 25.01.2023 г. на Министерския съвет на Република България, както следва:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1А

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ В СИЛА ОТ 01.02.2023 г. ДО 31.12.2023 г.

 

ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ НОСИТЕЛИ НА
ПРЕВОЗНИ
ДОКУМЕНТИ
ЦЕНА НАМАЛЕНИЕ ОТ МЕСЕЧНА
РЕДОВНА
ТАРИФА
Хартиен Електронен
Ценен образец Безкон-тактен носител Sofia City Card
3 ДЪЛГОСРОЧНИ ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ ПО ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ТАРИФА
3.1. Превозни документи за учащи Месечна Годишна
3.1.1 Ученици с навършени 10 години
3.1.1.1 Карта за всички линии 15,00 лв. 180,00 лв. 70%
3.1.1.2 Карта за една линия наземен транспорт 6,90 лв. 70%
3.1.1.3 Карта за метро 9,00 лв. 74,29%
3.1.2 Студенти  
3.1.2.1 Карта за всички линии 15,00 лв. 180,00 лв. 70%
3.1.2.2 Карта за една линия наземен транспорт 6,90 лв. 70%
3.1.2.3 Карта за метро 9,00 лв. 74,29%
3.1.4 Докторанти
3.1.4.1 Карта за всички линии 15,00 лв. 70%
3.1.4.2 Карта за една линия наземен транспорт 6,90 лв. 70%
3.1.4.3 Карта за метро 9,00 лв. 74,29%
3.2.4 Деца от 7 до 10 навършени години 0,00 лв. 100%

 

 

 • 11. (Нов – Решение № 120 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г., в сила от 1.02.2023 г.) Превозните документи по т.3.1.1.2, т.3.1.1.3, т.3.1.2.2, т.3.1.2.3, т.3.1.4.2 и т.3.1.4.3 съгласно Приложение № 1А по § 10 влизат в сила, считано от 15.03.2023 г.

 

 • 12. (Нов – Решение № 120 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г., в сила от 1.02.2023 г.) Считано от 01.02.2023 г. до 31.12.2023 г. „Център за градска мобилност“ ЕАД прилага разпоредбите на Постановление № 10 от 25.01.2023 г. на Министерския съвет на Република България относно безплатно пътуване и превозен документ с нулева стойност за деца до 10 навършени години, съгласно Приложение № 1А.

 

 • 13. (Нов – Решение № 120 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г., в сила от 1.02.2023 г.) Считано от влизане в сила на настоящата наредба до 31.12.2023 г. „Център за градска мобилност“ ЕАД прилага цена на годишна абонаментна карта по преференциална тарифа по т.т.3.1.1 и 3.1.2 от Приложение № 1 в размер на 180 лева.

 

 • 14. (Нов – Решение № 120 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г., в сила от 1.02.2023 г.) (1) „Център за градска мобилност“ ЕАД компенсира ученици и студенти, закупили годишни абонаментни карти преди влизането в сила на Постановление № 10 на Министерски съвет от 25 януари 2023 г., за разликата между новата цена и цената на абонаментната карта, платена от тях за остатъка от периода на валидност на превозния документ. Компенсирането се извършва чрез зареждане на абонаментна карта, с което се осигурява продължаване на нейната валидност с един месец.

(2) „Център за градска мобилност“ ЕАД компенсира децата от 7 до 10 навършени години чрез връщане на сума за частично неизползвания превозен документ, която се изчислява от заверената дата на получаване на искането за връщане до изтичане на валидностния период, но не по-късно от 31 декември 2023 г. при условие, че на правоимащия се издаде нов превозен документ с начална дата – дата на издаването и крайна валидност на документа до 31 декември 2023 г. или до навършване на 10 години на детето, което от двете събития настъпи първо.

(3) Допуска се връщане на сума за частично неизползван превозен документ, на ученици, студенти и докторанти, закупили абонаментни карти преди влизането в сила на Постановление № 10 на Министерски съвет от 25 януари 2023 г. която се изчислява от заверената дата на получаване на искането за връщане до изтичане на първоначалния валидностен период, но не по-късно от 31 декември 2023 г. при условие, че на правоимащия се издаде нов превозен документ с начална дата – датата на искането за връщане и крайна валидност на документа, не по-малка от крайната валидност на отказаната абонаментна карта.

 

 • 15. (Нов – Решение № 120 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г., в сила от 1.02.2023 г.) Считано от влизане в сила на настоящата наредба при спазване на действащото законодателство и указанията на компетентните държавни органи „Център за градска мобилност“ ЕАД разработва механизъм и процедура за прилагане на § 4 от Постановление № 10 от 25.01.2023 г. на Министерския съвет на Република България, който механизъм се представя за одобрение от Постоянната комисия по финанси и бюджет и Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност към СОС.

 

 • 16. (Нов – Решение № 120 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г., в сила от 1.02.2023 г.) Компенсирането на преференциалните пътувания по чл.29, ал.1 т.5 и т.19 се извършват по реда на чл.41 от Наредбата и при условията и сроковете на Постановление № 10 от 25.01.2023 г. на Министерския съвет. Пътуванията с превозния документ по т.3.1.4.3 от Приложение 1А се компенсират по реда на чл.41 от Наредбата при условията и сроковете на Постановление № 10 от 25.01.2023 г.

Преходни и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

 

Приета с Решение № 490 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.

………

 

 • 10. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община влиза в сила от 1.01.2021 г.

Преходни и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

 

Приета с Решение № 76 по Протокол № 28 от 11.02.2021 г., в сила от 1.05.2021 г.

………

 

 • 2. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (приета с Решение № 178 по Протокол № 51/05.04.2018 г., в сила от деня на разгласяването й чрез обявяване на сайта на Столичния общински съвет) влиза в сила от 1.05.2021 година.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЪТУВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, приета с Решение № 539 на Столичен общински съвет по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.

 

 • 48. Дългосрочните превозни документи по Приложение № 1 влизат в сила от 1.09.2022 г.

 

 • 49. Краткосрочните превозни документи по Приложение № 1 влизат в сила от 1.01.2023 г.

 

 • 50. (1) Съществуващите в обращение карти по т.1.1, т.1.2, т.1.3, т.1.6, т.1.7 и т.1.13 от Приложение № 2, актуално към последна редакция в сила от 30.07.2021 г. на Наредбата, които са ценни образци, остават в продажба до 31.12.2022 г. и в сила като превозни документи до 1.03.2023 г.

(2) Съществуващата електронна карта за еднократно пътуване по т.1.10 от Приложение № 2, актуално към последна редакция в сила от 30.07.2021 г. на Наредбата, се трансформира в Билет 30 плюс или Билет 60 плюс от 1.01.2023 г.

 

 • 51. В Приложение № 2, актуално към последна редакция в сила от 30.07.2021 г. на Наредбата, превозни документи по т.2.1 (хартиен образец), т.2.4, т.2.6, т.2.7, т.2.8, т.2.9, т.2.11, т.2.12 се спират от продажба от 01.01.2023 г., като заредените карти могат да се ползват до крайния срок, за който са издадени, но не по-късно от 31.12.2023 г.

 

 • 52. В Приложение № 2, актуално към последна редакция в сила от 30.07.2021 г. на Наредбата превозни документи по т.1.6 и т.1.7 (ценни образци) се спират от продажба от 01.01.2023 г., като заредена карта по т.1.12 (електронна) може да се ползва в срок до 01.03.2023 г.

 

 • 53. В Приложение № 2, актуално към последна редакция в сила от 30.07.2021 г. на Наредбата, превозните документи по т.1.4, т.1.5, т.1.8, т.1.9, т.1.11 и т.2.3 се отменят.

 

 • 54. Не се извършва замяна или възстановяване на суми на излезлите от употреба превозни документи (ценни образци).

 

 • 55. Билет за еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците, както и билет за еднократно пътуване без право на прекачване, продаван от водач на превозно средство за наземен транспорт, които са ценни образци, могат да се продават в изключителни случаи, когато няма техническа възможност за издаването им като фискален документ, при условия и ред, определени с вътрешна инструкция, приета от Съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД.

 

 • 56. Превозните документи по т.3.2, т.3.5., т.3.6, т.3.8, т.3.9, т.3.10 и т.3.11 от Приложение № 2, актуално към последна редакция в сила от 30.07.2021 г. на Наредбата, заредени преди 31.12.2022г. могат да се ползват за срока, за който са издадени.

 

 • 57. За зареждането на издадените до влизане в сила на това изменение карти, на лица по чл. 29, ал. 1, т. 13 продължава да се прилага действащия към последната редакция в сила от 30.07.2021 г. на Наредбата.

 

 • 58. Превозни документи за услугата „Зелен транспорт при поискване“ стават достъпни след въвеждането им в експлоатация и при условията, определени при въвеждането им.

 

 • 59. При продажба на превозни документи на търговци и корпоративни клиенти може да бъде приложена отстъпка от „Център за градска мобилност“ ЕАД до 10% от стойността на всеки превозен документ.

 

 • 60. „Център за градска мобилност“ ЕАД при необходимост публикува на уеб сайта си „Правила за пътуване с обществения градски транспорт в София“.

 

 • 61. (1) „Метрополитен“ ЕАД има право да издава, зарежда и продава превозни документи за пътуване чрез:

– касиер в каса на територията на метростанцията – издава и продава карта за еднократно пътуване за метро. Касиерът в каса може да зарежда всички видове превозни документи, неизискващи доказване на статут на правоимащ ползвател на преференциална тарифа. Касиерите в каса не могат да извършват персонализация на електронни носители за многократна употреба.

– билетен автомат на територията на метростанцията – издава карти за еднократно пътуване за метро, зарежда превозни документи върху персонализирани/неперсонализирани електронни носители за многократна употреба, като зарежда и превозни документи, неизискващи персонална оторизация върху персонализираните носители за многократна употреба.

(2) Ал. 1 се прилага до 1.01.2023 г. След изтичането на посочения срок „Център за градска мобилност“ ЕАД остава единствен издател, а „Метрополитен“ ЕАД остава разпространител на превозни документи регулирано в договорни отношения с „Център за градска мобилност“ ЕАД и Столична община.

(3) (Изм. – Решение № 319 по Протокол № 77 от 25.05.2023 г., в сила от 1.06.2023 г.) Превозните документи по т.1.6. и 1.7 от Приложение № 4 остават в продажба и в сила като превозни документи до 31.12.2022 г.

 

 • 62. В Приложение № 2, т.1.12, т.2.1 (хартиен образец), т.2.4, т.2.6, т.2.7, т.2.8, т.2.9, т.2.11 и т.2.12, се спират от продажба от 01.01.2023 г., като заредените карти могат да се ползват до срока, за който са издадени, но не по-късно от 31.12.2023 г., а картата по т.1.12 (електронен образец) може да се ползва в срок до 31.03.2023 г.

 

 • 63. Цените на превозните документи се определят и променят от Столичен общински съвет съгласно Правила за образуване цената на еднократно пътуване и превозните документи за обществен градски транспорт на територията на Столична община, представляващи Приложение № 7 към настоящата наредба, както и съобразно начините, посочени в Доклад № СОА22-ВК66-6504/17.06.2022 г.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЪТУВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, приета с Решение № 119 на Столичния общински съвет по Протокол № 71 от 23.02.2023 г.

 

 • 6. Дългосрочните превозни документи по т.2.4, т.2.5, т.3.1.2.2, т.3.1.2.3, т.3.1.4.2, т.3.1.4.3, т.3.3.1.2, т.3.3.1.3, съгласно Приложение № 1 влизат в сила, считано от 15.03.2023 г.

Настоящата Наредба е приета с Решение № 119 на Столичен общински съвет и по Протокол № 71 от 23.02.2023г. и влиза в сила, считано от деня на разгласянето й на сайта на Столичния общински съвет на основание чл.37, ал.3 от Закона за нормативните актове, чл.78, ал.3 от АПК, чл.22, ал.2 от ЗМСМА и чл.113, ал.1, във връзка с чл.12, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на СОС.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЪТУВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 120 ПО ПРОТОКОЛ № 71 ОТ 23.02.2023 г.

 

Настоящата Наредба е приета с Решение № 120 на Столичен общински съвет и по Протокол № 71 от 23.02.2023 г. и влиза в сила, считано от 1.02.2023 г. на основание чл.37, ал.3 от Закона за нормативните актове, чл.78, ал.3 от АПК, чл.22, ал.2 от ЗМСМА и чл.113, ал.1, във връзка с чл.12, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на СОС.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЪТУВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 319 ПО ПРОТОКОЛ № 77 ОТ 25.05.2023 г.

 

Настоящата Наредба е приета с Решение № 319 на Столичен общински съвет по Протокол № 77 от 25.05.2023 г. и влиза в сила, считано от 1.06.2023 г., чрез обявяването й на интернет сайта на Столичния общински съвет, на основание чл.37, ал.3 от Закона за нормативните актове, чл.78, ал.3 от АПК, чл.22, ал.2 от ЗМСМА и чл.113, ал.1, във връзка с чл.12, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на СОС.

 

Приложение № 1

 

(Отм., ново – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г., в сила от 1.09.2022 г., изм. – Решение № 118 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г., изм. и доп. – Решение № 119 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г., в сила от 24.02.2023 г.)

 

Дългосрочните превозни документи по Приложение № 1 влизат в сила от 1.09.2022 г.

Краткосрочните превозни документи по Приложение № 1 влизат в сила от 1.01.2023 г.

 

Дългосрочните превозни документи по т.2.4, т.2.5, т.3.1.2.2, т.3.1.2.3, т.3.1.4.2, т.3.1.4.3, т.3.3.1.2, т.3.3.1.3 влизат в сила, считано от 15.03.2023 г.

 

ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ НОСИТЕЛИ НА ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ ЦЕНА НАМА-ЛЕНИЕ ОТ МЕСЕЧ-НА
РЕДОВ-НА ТАРИ-ФА
Хартиен Електронен
Ценен обра-зец Фиска-лен доку-мент Безкон-тактен
носи-тел Sofia City Card
Безкон-тактен носи-тел Ultra-light Безкон-тактен носи-тел Pay-as-you-go
1. КРАТКОСРОЧНИ ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ ПО РЕДОВНА ТАРИФА
1.1 Билети
1.1.1 30 плюс
(Билет, позволяващ пътуване с прекачвания в рамките на
първите 30 минути)
    V V V 1,60 лв. 0%
1.1.2 60 плюс
(Билет, позволяващ пътуване с прекачвания в рамките на
първите 60 минути)
    V V V 2,20 лв. 0%
1.1.3 Билет за еднократно пътуване без право на прекачване (издаван от водач) V* V       2,00 лв. 0%
1.1.4 Билет за еднократно пътуване без право на прекачване (издаван от каса, или автомат на територията на „Метрополитен“ ЕАД) V V       1,60 лв. 0%
1.1.5 Билет за еднократно пътуване
(продаван от контрольор по редовността на пътниците)
V* V       40,00 лв. 0%
1.1.6 (отм.)              
1.2 Карти
1.2.1 Еднодневна/дневна карта     V V   4,00 лв. 0%
1.2.2 Еднодневна карта – „Зелен билет“ V V V V V 1,00 лв. 0%
1.2.3 Дневна карта с агрегация         V 4,00 лв. 0%
1.2.4 Нощна карта   V V V V 2,00 лв. 0%
1.2.5 24-часова карта, вкл. нощен транспорт и допълнителни автобусни линии, допълващи основните автобусни линии     V V   6,00 лв. 0%
1.2.6 72-часова карта, вкл. нощен транспорт и допълнителни автобусни линии, допълващи основните автобусни линии.     V V   15,00 лв. 0%
1.2.7 Карта София     V     20,00 лв. 0%
1.2.8 Карта за календарна седмица с агрегация (5 поредни дневни карти с агрегация)         V 20,00 лв. 0%
1.2.9. Еднодневна карта – „Бял билет“ V V V V V 0,00 лв 0%
2 ДЪЛГОСРОЧНИ ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ ПО РЕДОВНА ТАРИФА Персо-нали-зирана Непер-сона-лизи-рана  
2.1 Месечна карта за всички линии     V     50,00 лв. 70,00 лв. 0%
2.2 Годишна /дванадесет месеца/ карта за всички линии, вкл. нощен транспорт и допълнителни автобусни линии, допълващи основните автобусни линии     V     365,00 лв. 600,00 лв. 0%
2.3 Годишна /дванадесет месеца/ карта за всички линии на вноски (вкл. нощен транспорт)  
2.3.1 1-ва вноска (първоначална, с валидност от 3 месеца)     V     150,00 лв. 250,00 лв. 0%
2.3.2 2-ра вноска (до 3 месеца след първоначалната, с валидност от 3 месеца)     V     120,00 лв. 200,00 лв. 0%
2.3.3 3-та вноска (до 6 месеца след първоначалната, с валидност от 6 месеца)     V     100,00 лв. 150,00 лв. 0%
2.4. Месечна карта за една линия наземен транспорт     V     23,00 лв. 28,00 лв. 0%
2.5. Месечна карта за метро     V     35,00 лв. 42,00 лв. 0%
3 ДЪЛГОСРОЧНИ ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ ПО ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ТАРИФА        
3.1. Превозни документи за учащи Месеч-на Годиш-на  
3.1.1 Ученици     V          
3.1.1.1 Карта за всички линии           20,00 лв. 200,00 лв. 60%
3.1.1.2 Карта за една линия наземен транспорт     V     9,00 лв.  
3.1.1.3 Карта за метро     V     9,00 лв.  
3.1.2 Студенти     V    
3.1.2.1 Карта за всички линии           20,00 лв. 200,00 лв. 60%
3.1.2.2 Карта за една линия наземен транспорт     V     9,00 лв.  
3.1.2.3 Карта за метро     V     9,00 лв.  
3.1.3 Младежи до 26 години     V     25,00 лв. 250,00 лв. 50%
3.1.4 Докторанти              
3.1.4.1 Карта за всички линии     V     35,00 лв. 30%
3.1.4.2 Карта за една линия наземен транспорт     V     16,00 лв.  
3.1.4.3 Карта за метро     V     16,00 лв.  
3.1.5 Ученици, обхванати от социални услуги в общността от резидентен тип или настанени в приемни семейства, или специализирани институции за деца в структурата на СО     V     10,00 лв. 80%
3.2 Семейни превозни документиза всички линии Месеч-на Годиш-на  
3.2.1 Семеен пакет – Ученик, закупил карта за един месец за всички линии заедно с персонализирана месечна карта за всички линии по редовна тарифа за родител/настойник/попечител     V     10,00 лв. 80%
3.2.2 Приемен родител     V     0,00 лв. 100%
3.2.3 Родител, ползващ отпуск за отглеждане на дете до 2 години     V     10,00 лв. 80%
3.2.4 Деца до 7 годишна възраст V   V*     0,00 лв. 0,00 лв. 100%
3.3 Превозни документи за пенсионери  
3.3.1 Лица, получаващи пенсия при условията на гл.VI от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс     V          
3.3.1.1 Карта за всички линии           25,00 лв. 50%
3.3.1.2 Карта за една линия наземен транспорт     V     11,00 лв.  
3.3.1.3 Карта за метро     V     11,00 лв.  
3.3.2 Лица над 68 години     V     10,00 лв. 80%
3.4 Превозни документи за лица с увреждания  
3.4.1 Хора с увреждания с намалена работоспособност от 50% до 70,99%     V     20,00 лв. 60%
3.4.2 Хора с увреждания с намалена работоспособност над 71%, вкл. с чужда помощ, ползващи придружители     V     10,00 лв. 80%
3.4.3 Хора с увреждания до 18 годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане     V     0,00 лв. 100%
3.4.4 Куче водач и обучител     V     0,00 лв. 100%
3.5 Професионални превозни документи Месеч-на Годиш-на  
3.5.1 Спасители на ПКСС     V     25,00 лв. 50%
3.5.2 Лица по чл.29, ал.1, т.20 от Наредбата     V     25,00 лв. 50%
3.5.3 Служители, работещи по трудово или служебно правоотношение в Столичната и районните общински администрации     V     0,00 лв. 100%
3.5.4 Служители по чл. 185 от ЗМВР и служители ГДИН/СЗО V   V*     0,00 лв. 0,00 лв. 100%
3.5.5 Държавни служители по чл. 80 от ЗДАНС V   V*     0,00 лв. 0,00 лв. 100%
3.5.6 Служители по чл.22 от ЗПКОНПИ V   V*     0,00 лв. 0,00 лв. 100%
3.5.7 Служители по чл.29, ал.1,т.21 от Наредбата     V     0,00 лв. 0,00 лв. 100%
3.5.8 Лица. наградени със званието „Почетен гражданин на София“     V     0,00 лв. 0,00 лв. 100%
3.5.9 Ветерани от войните V   V*     0,00 лв. 0,00 лв. 100%
3.5.10 Военноинвалиди и военнопострадали V   V*     0,00 лв. 0,00 лв. 100%
4 БЕЗКОНТАКТНИ ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ
4.1 Безконтактен носител Sofia City Card 3,00 лв. 0%
4.2 Безконтактен носител Хартиен Ultralight 0,80 лв. 0%
* Електронен носител към хартиен превозен документ по чл.28, ал.1
** Процентът намаление от месечна редовна тарифа е закръглена, съобразно последните две цифри, след десетичната запетая

 

 

Приложение № 2

 

(Ново – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.)

ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАРКИНГИ, ПРЕДЛАГАЩИ УСЛУГАТА „ПАРКИРАЙ И ПЪТУВАЙ“

 

Цената за паркиране се определя на започнат час.

 

Валиден превозен документ Цена за паркиране, лв.
Тарифа 1:
30 плюс – Билет, позволяващ прекачвания в рамките на първите 30 минути,
60 плюс – Билет, позволяващ прекачвания в рамките на първите 60 минути,
Дневна карта,
Дневна карта с агрегация,
24 часова карта за всички линии, вкл. нощен транспорт
Еднодневна карта за всички линии – „Зелен билет”
Пътувания с комбинация от превозни документи, влизащи в Тарифа 1 и/или в Тарифа 2
Пътуванията, за които важи цената, следва да са извършени с един същ електронен носител на превозни документи и важат за едно МПС.
Безплатно за първите 2 часа.
0,50 лв. на час до края на работното време на паркинга.
Тарифа 2:
72 часова карта за всички линии, вкл. нощен транспорт
Карта София – тридневна карта за всички линии, даваща право на отстъпки в туристически и търговски обекти
Карта за календарна седмица с агрегация
Месечна карта за всички линии по редовна тарифа
Годишна карта по редовна тарифа (включително и плащана на вноски)
Еднодневна карта – „Бял билет“
Пътувания с комбинация от превозни документи, влизащи в Тарифа 2
Пътуванията, за които важи цената, следва да са извършени с един същ електронен носител на превозни документи и важат за едно МПС.
безплатно, в рамките на работното време на паркинга
0,50 лв. на час за всеки следващ час след края на работното време на паркинга
Без превозен документ при условията и на основание чл. 15, ал. 4 от Наредбата безплатно в рамките на работното време на паркинга.

 

 

Цените за почасово паркиране на МПС без ползване на обществения транспорт от водачите на МПС, както и цените на абонаментно паркиране (седмично, месечно, шестмесечно и годишно) на паркингите – собственост на „Център за градска мобилност“ ЕАД или за които паркинги в полза на дружеството е учредено вещно право, се определят от дружеството.

 

Приложение № 3

 

(Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.)

 

 

Приложение № 5

 

(Отм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.)

 

Приложение № 6

 

(Изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.)

 

 

Приложение № 7

 

(Отм. – Решение № 7806 от 13.07.2023 г. на ВАС по адм. д. № 1230/2023 г., с което се оставя в сила Решение № 512 от 31.01.2022 г. на АдмС – София по адм. д. № 4552/2018 г., промяната е отразена на 11.01.2024 г.)

 

 

Приложение № 8

 

(Доп. – Решение № 400 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г., в сила от 30.07.2021 г., предишно приложение № 2, изм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г., отм. относно израза „карта за еднократно пътуване“ – Решение № 7806 от 13.07.2023 г. на ВАС по адм. д. № 1230/2023 г., с което се оставя в сила Решение № 512 от 31.01.2022 г. на АдмС – София по адм. д. № 4552/2018 г., промяната е отразена на 11.01.2024 г.)

ОБРАЗЦИ НА ПРЕВОЗНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ВИД НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТ НОСИТЕЛ ЦВЯТ НА ШРИФТА СЪДЪРЖАНИЕ
1. КАРТИ
1.1 (отм.) хартиен различен с отпечатана цена
1.2 (отм.)   син  
1.3 Карта с талони за десет еднократни пътувания за един пътник   различен  
1.4 (отм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.)      
1.5 (отм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.)    
1.6 (отм.)   различен  
1.7 (отм.)   различен  
1.8 (отм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.)      
1.9 (отм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.)      
1.10 (отм.) електронен различен валидира се за пътуване
1.11 (отм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.)      
1.12 Електроннна карта, заредена за десет еднократни пътувания за метро     електронната карта се зарежда със съответен брой пътувания
1.13 (отм.) хартиен червен с отпечатана цена
2. АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПО РЕДОВНА ТАРИФА (ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ И НЕПЕРСОНАЛИЗИРАНИ)
2.1 Еднодневна – за всички линии хартиен/
електронен
различен на хартиената карта срокът се обозначава с мокър печат/ датник електронната карта се валидира за период
2.1.1. (нова – Решение № 400 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г., в сила от 30.07.2021 г.)
Еднодневна карта с агрегация
Електронен – платежна карта с безконтактен интерфейс или устройство с възможност за безконтактно плащане различен Валидира се за всяка пътуване
2.2. Еднодневна – за всички линии – „Зелен билет“ хартиен/
електронен
зелен на хартиената карта срокът се обозначава с мокър печат/ датник
2.3 (отм. – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.)      
2.4. Нощна карта Хартиен/
електронен
различен на хартиената карта срокът се обозначава с мокър печат/ датник електронната карта се валидира за период
2.5. Карта София – тридневна карта за всички линии, даваща право на отстъпки в туристически и търговски обекти електронен различен валидира се за период
2.6. Тридневна – за всички линии електронен различен валидира се за период
Месечна за една линия наземен    
2.7. транспорт    
2.8. Месечна – за метро    
     
2.9. Месечна – метро „плюс“ – за метро и една линия наземен транспорт    
2.10. Месечна – за всички линии    
2.11. Тримесечна – за всички линии    
2.12. Шестмесечна – за всички линии
2.13. Годишна /дванадесет месеца/ – за всички линии
3. АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПО ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ТАРИФА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ
3.1 Лица, получаващи пенсия при условията на гл.VI от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 -3 от същия кодекс електронен различен валидира се за период
3.2 Студенти  
3.3 Докторанти  
3.4 Ученици  
3.5 Всички ученици, обхванати от социални услуги в общността от резидентен тип или настанени в приемни семейства, или специализирани институции за деца в структурата на Столична община по чл. 29, ал. 1, т. 9 от наредбата  
3.6 Спасители на ПКСС  
3.7 Членове на семейства/съпруг, съпруга/ на работници и служители на ГТ  
3.8 Хора с увреждания с намалена работоспособност:  
от 50% до 70,99%  
от 71 % до 90%  
над 90% без право на чужда помощ  
над 90% с право на чужда помощ, ползваш придружител/и/  
над 90% с право на чужда помощ, неползващ придружител/и/  
3.9 Хора с увреждания до 18 годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане  
3.10 Приемни родители по чл. 29, ал. 1, т. 10 от наредбата    
3.11 Лица над 68 години      
3.12 Лица по чл. 29, т. 14 от наредбата
3.13 Куче водач и обучител
3.14 Ученици по чл. 29, т. 19 от наредбата
4. АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ГОДИШНИ – ЗА ВСИЧКИ ЛИНИИ
4.1. Ветерани от войните хартиен/ електронен жълта мрежа със син шрифт/ различен
жълта мрежа със син шрифт/ различен
 
4.2 Военноинвалиди и военнопострадали на хартиената карта срокът се обозначава с мокър печат
електронната карта се валидира за период
4.3. Служители по чл. 185 от ЗМВР   зелена мрежа с черен шрифт/ различен зелена мрежа с черен шрифт/ различен
4.4. Държавни служители по чл. 80 от ЗДА „НС“
4.5 Лица по чл. 29, т. 13 електронен различен валидира се за период
4.6 Лица. наградени със званието „Почетен гражданин на София“
4.7 Деца до 7 годишна възраст хартиен различен срокът се обозначава с мокър печат-датник
   

 

 

Приложение № 9

 

(Доп. – Решение № 490 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., доп. – Решение № 400 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г., в сила от 30.07.2021 г., предишно приложение № 4 – Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г., отм. – Решение № 7806 от 13.07.2023 г. на ВАС по адм. д. № 1230/2023 г., с което се оставя в сила Решение № 512 от 31.01.2022 г. на АдмС – София по адм. д. № 4552/2018 г., промяната е отразена на 11.01.2024 г.)

Столичен автотранспорт

Европейски социален фонд
Проект и главна цел: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0270.