(02) 955-40-94
office@sofiabus.bg

Нови 52 броя електрически автобуси

Във връзка с изпълнението АДБФП №  Д – 34 – 98/ 09.10.2019 г., финансиран по ОПОС 2014 – 2020 г., за изпълнение на проект № BG16M1OP002-5.004-0005 с наименование „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община   чрез доставка на 52 броя нови електрически автобуси и специализирано оборудване за тях”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“., „Столичен автотранспорт” ЕАД организира мероприятия по популяризиране на проекта и прaедставянето на новите 22 бр. електрически автобуси Хайгър на 15 ноември от 11 ч. в АП Малашевци, ул. Резбарска №11. и на новите 30 бр. електрически автобуси Карсан на 16 ноември в АП Земляне също от 11 ч. Бяха показани и изградените площадки с навеси над зарядните станции и бяха раздадени печатни материали с информация за проекта.
Проектът включва доставка на 52 броя нови електрически автобуси и специализирано оборудване за тях. В рамките на проекта с цел осигуряване на нормална експлоатация на превозните средства и устойчивост на проекта са включени следните основни дейности :
•    повишаване на електрическите мощности, прокарване на трасе, изграждане на нови трафопостове и присъединяване към електроразпределителна мрежа
•    изграждане на навеси за зарядните станции и електрическите автобуси.

Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух посредством намаляване нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) и азотни оксиди (NOx) чрез адресиране на транспорта като източник на замърсяване.
Специфичните цели на проекта включват:
– Подобряване на КАВ – Обезпечаване на изпълнението на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на 52 бр. нови електробуси
Намаляването на средната възраст на автобусния парк ще допринесе за изпълнение изискванията на ДИРЕКТИВА 2009/33/ЕО и програмата на Столична община за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух на гр. София.
– Достъпност – обновяването на превозните средства е подчинено на правилата за достъпност на градската среда и ще позволи на хората с увреждания да пътуват свободно в градския транспорт без ограничения.
– Комфорт – постигане на по-голяма степен на удовлетвореност на пътниците при пътуването им в комфортни и климатизирани превозни средства;
– Намалени разходи – закупуването на новите превозни средства ще доведе до намаляване на разходите за експлоатация и консумацията на гориво.

Столичен автотранспорт

Европейски социален фонд
Проект и главна цел: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0270.