(02) 955-40-94
office@sofiabus.bg

Поделение „Малашевци“

ул. „Резбарска“ № 11
тел.: (02) 945-50-23, факс: (02) 847-96-47

Столичен автотранспорт

Европейски социален фонд
Проект и главна цел: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0270.