(02) 955-40-94
office@sofiabus.bg

Статут В.О.

От тук може да свалите „Статут на отдел „Вътрешен Одит“ в „Столичен Автотранспорт“ ЕАД“

Statut_VO

Столичен автотранспорт

Европейски социален фонд
Проект и главна цел: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0270.