Новини

23. 7. 2021

 

„Столичен Автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21 на основание чл.35  и чл. 40, ал. 3 във вр. с ал. 1 от „НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и...

6. 7. 2021

Уважаеми Столичани,

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че от 07.07.21г. по линия № 66 ще имате възможността да превозвате своите велосипеди при следните условия:...

25. 6. 2021


„Столичен Автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21 на основание чл.35  и чл. 40, ал. 3 във вр. с ал. 1 от „НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предп...

14. 5. 2021

 „Столичен Автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21 на основание чл. 35, и чл. 40, ал. 3 във вр. с ал. 1 от „НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предпри...

5. 2. 2021

 

„Столичен Автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21 на основание чл. 36, ал. 1 и чл. 40, ал. 3 във вр. с ал. 1 от „НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капит...

6. 10. 2020

 

„Столичен Автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21 на основание чл. 36, ал. 1 и чл. 40, ал. 3 във вр. с ал. 1 от „НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търг...

13. 1. 2020

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, гр.София

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/...

6. 12. 2019

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, гр.София
/наименование на физическото или юридическото лице, ад...

15. 11. 2019

 „Столичен Автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21 на основание чл. 12, ал. 1 и чл. 17, ал. 3 във вр. с ал. 1 от „НРУТДУПСОТД” на СОС и решение № 1, т.2 и т.5  по Протокол № 212 от 13.11.2019 год. на Съвета на директорите на дружеството, обявява конкурс за отдаване под наем на „Кафе” в административната сграда на АП ”...

15. 10. 2019

ОБЯВА
„Столичен Автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21 на основание чл. 12, ал. 1 и чл. 17, ал. 3 във вр. с ал. 1 от „Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества” на СОС и т.5 от Решение № 1 по Протокол № 198 от 26.09.2019 год. на Съвета на дирек...