Новини

15. 11. 2019

 „Столичен Автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21 на основание чл. 12, ал. 1 и чл. 17, ал. 3 във вр. с ал. 1 от „НРУТДУПСОТД” на СОС и решение № 1, т.2 и т.5  по Протокол № 212 от 13.11.2019 год. на Съвета на директорите на дружеството, обявява конкурс за отдаване под наем на „Кафе” в административната сграда на АП ”...

15. 10. 2019

ОБЯВА
„Столичен Автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21 на основание чл. 12, ал. 1 и чл. 17, ал. 3 във вр. с ал. 1 от „Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества” на СОС и т.5 от Решение № 1 по Протокол № 198 от 26.09.2019 год. на Съвета на дирек...

8. 10. 2018

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Да притежава свидетелство за управление на МПС от категория D;
2. Да притежава удостоверение за психологическа годност и карта за квалификация на водач на МПС за превоз на пътници, съгласно наредба 41 от 04.08.2008 г. на Минис...

30. 8. 2018

 „Столичен автотранспорт” ЕАД осигурява:

1. Обучение за категория „Д”.
2. Провеждане на изпит по теория и управление.
3. Психологическо изследване и издаване на УПГ
4. Курс за професионална компетентност, съгласно Наредба № 41 на
на МТИТС – начално обучение и изпит /тест/.
„Столичен...
10. 7. 2018

 О Б Я В А

 
до заинтересованите лица и общественост
 
 
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за О...
10. 7. 2018
 О Б Я В А
 
до заинтересованите лица и общественост
 
 
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредб...
10. 7. 2018
 О Б Я В А
 
до заинтересованите лица и общественост
 
 
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредб...
19. 1. 2018
На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (обн. ДВ, бр.25/ 2003г.)
 
...
5. 10. 2017
         Обявяваме, че „Столичен автотранспорт” ЕАД осигурява обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС категория „Д” на кандидати за заемане на длъжността „Водач на автобус” в „Столичен автотранспорт” ЕАД. ...