Новини

Във връзка с изпълнението АДБФП №  Д – 34 - 98/ 09.10.2019 г., финансиран по ОПОС 2014 – 2020 г., за изпълнение на проект № BG16M1OP002-5.004-0005 с наименование „Изпълнение на дейности за подобряване качеството

„Столичен Автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Жит