(02) 955-40-94
office@sofiabus.bg

„Столичен автотранспорт“ ЕАД

София 1612, ул. „Житница“ № 21
тел.:(02) 955-40-94, тел./факс:(02) 955-90-20
e-mail: office@sofiabus.bg

Поделение „Земляне“

София 1612, ул. „Житница“ № 21
тел.: (02) 955-75-50, факс: (02) 855-60-33

Столичен автотранспорт

Европейски социален фонд
Проект и главна цел: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0270.