(02) 955-40-94
office@sofiabus.bg

Поделение „Дружба“

ул. „Капитан Любен Кондаков“ № 7
тел.: (02) 973-22-82, факс: (02) 973-25-53

Длъжностно лице по защита на данните

Валентина Янкова
Електронна поща: dpo@sofiabus.bg
Телефон: +359 2 955 41 62

Столичен автотранспорт

Европейски социален фонд
Проект и главна цел: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0270.