(02) 955-40-94
office@sofiabus.bg

ОБЯВА

„Столичен Автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21 на основание чл.35 ал.1  и чл. 40, ал. 3  от „НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала” на СОС и т.5 от Решение № 1 по Протокол № 260 от 31.05.2024 год. на Съвета на директорите на „Столичен Автотранспорт” ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на „Обособена част от  хале „Мерцедес” с вътрешни стаи за операторите с площ в цялост 580 кв.м. в АП „Дружба” за срок от три години.  Началната месечна наемна цена е 1190,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 595 лв., вносим в брой в касата на Управление  – гр. София, ул. „Житница” № 21 – административна сграда, IIІ етаж до 15.07.2024 год. – 16.00 часа.

Условията и процедурата за провеждане на конкурса са описани в утвърдената конкурсна документация.

До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили изискуемите съгласно конкурсната документация документи.

Документацията за участие се получава в деловодството на Управление – гр. София, ул. „Житница” № 21 – административна сграда, IIІ етаж срещу фактура за закупуването й, в работни дни до 15.07.2024год. от 9.00 ч. до 16.00 ч.

Цената на документацията е 42 лева с включен ДДС, платима в касата на Управлението.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. До 15.07.2024 год. включително, след представяне на фактура за закупена документация и предварителна заявка.

Предложения за участие се приемат в деловодството на Управлението до 15.07.2024 год. – 16.00 ч.

Конкурсът е неприсъствен и ще се проведе на 16.07.2024г., 09,30 ч. в заседателната зала на „Столичен Автотранспорт” ЕАД-Управление – гр. София, ул. „Житница” № 21 – административна сграда, ІII етаж

За допълнителна информация и контакти: тел. 02/955-41-34.

Столичен автотранспорт

Европейски социален фонд
Проект и главна цел: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0270.