(02) 955-40-94
office@sofiabus.bg

Нови 52 броя електрически автобуси

Във връзка с изпълнението АДБФП №  Д – 34 – 98/ 09.10.2019 г., финансиран по ОПОС 2014 – 2020 г., за изпълнение на проект № BG16M1OP002-5.004-0005 с наименование „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община   чрез доставка на 52 броя нови електрически автобуси и специализирано оборудване за тях”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“., „Столичен автотранспорт” ЕАД организира мероприятия по популяризиране на проекта и прaедставянето на новите 22 бр. електрически автобуси Хайгър на 15 ноември от 11 ч. в АП Малашевци, ул. Резбарска №11. и на новите 30 бр. електрически автобуси Карсан на 16 ноември в АП Земляне също от 11 ч.

Научете повече

Столичен автотранспорт

Европейски социален фонд
Проект и главна цел: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0270.