(02) 955-40-94
office@sofiabus.bg

Използване на градски транспорт

Използването на градски транспорт може да бъде по-икономично отколкото поддържането на личен автомобил, включително разходи за гориво, паркиране и поддръжка.
Трафик и паркиране: Градските транспортни системи могат да помогнат в намаляването на трафика и проблемите с паркирането, като намаляват броя на индивидуалните превозни средства на пътищата.
По-голяма мобилност: Градският транспорт предоставя възможност за лесно и бързо преминаване през града, без необходимостта от търсене на паркинг или преминаване през трафик.

Градският транспорт предоставя възможност за лесно и бързо преминаване през града, без необходимостта от търсене на паркинг или преминаване през трафик.

Избери дестинация

Столичен автотранспорт

Европейски социален фонд
Проект и главна цел: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057-0270.