Новини

22. 12. 2023

„Столичен Автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21 на основание чл.35 ал.1  и чл. 40, ал. 3  от „НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с...

22. 12. 2023

„Столичен Автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21 на основание чл.35 ал.1  и чл. 40, ал. 3  от „НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с...

29. 11. 2023

Във връзка с изпълнението АДБФП №  Д – 34 - 98/ 09.10.2019 г., финансиран по ОПОС 2014 – 2020 г., за изпълнение на проект № BG16M1OP002-5.004-0005 с наименование „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община   чрез доставка на 52 броя нови електрически автобуси и специализирано оборудван...

27. 2. 2023

„Столичен Автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21 на основание чл. 35, ал. 1 и чл. 40, ал. 3 от „НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публич...

19. 12. 2022

 

ОБЯВА...

4. 11. 2022

 

ОБЯВА 

...

30. 9. 2022

 

ОБЯВА

 ...